Ụ c v ụ thi công không có nhà cử a ki ến

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 58 - 60 out of 113 pages.

c v thi công, không có nhà cử a ki ến trúc hay phƣơng tiệ n truy n d ẫn. Điều này đƣợ c đánh giá là phù hợ p v ới quy mô nhỏ c a doanh nghi ệp và địa bàn hoạt độ ng l ại không cầ n tr s nên không cần đầu tƣ nhiề u nhà cử a ki ến trúc.Giá trị máy móc thiế t b c a doanh nghi p gi m d ần do nguyên giá tài sản không đổ i, ch ng t nh ững năm gần đây công ty không chú trọng đầu tƣ mua s ắm máy móc. Sự gi ảm đi của tài sả n c đị nh do kh ấu hao tăng dần qua các năm, đồ ng th i doanh nghi p th c hi n m t s ho ạt động thanh lý tài sản cũ vào năm 2013. Giá trị đầu tƣ mua sắm không tăng trong khi khấu hao ngày càng tăng khiến giá trị còn lại tài s n c đị nh c a doanh nghi ệp ngày càng nhỏ và chiế m t tr ọng quá nhỏ , m t ph n do h n ch ế ngu n v n, m t ph n do doanh nghi p s d ụng máy móc đi thuê nhiều để tránh phả i di chuy ển khi thi công. Có thể trƣớ c m ắt đây là một các h th c h u hi u giành cho đơn vị ít vốn, tuy nhiên về lâu dài doanh nghiệp nên chú ý tăng cƣờng đầu tƣ thêm máy móc thiế t b để nâng cao năng lự c s n xu t c ủa mình và tiế t ki ệm chi phí hơn khi thuê ngoài tài sả n. Tóm lại tài sả n ng n h n c a doanh nghi p chi ế m t tr ng ch y ế u trong t ổng tài s n do doanh nghi ệp chƣa đầu tƣ mua sắm tài sả n c đị nh nhi ều để ph c v ho ạt độ ng thi công, trong đó chủ y ếu là phả i thu ng n h ạn và hàng tồ n kho do xu ất phát từ đặ c điểm ngành xây dựng, giá trị d án thi công cần độ tr th ời gian để thu công và thanh toán nên sự tăng lên củ a hai kho n m ục này là điề u d hi ểu. Các khoả n m ục khác chi ế m t tr ng nh và biến động không quá lớn.Tài sản dài hạ n ch y ế u bao g ồm các lo ại máy móc thiế t b ị, công ty còn hạ n ch ế trong vi ệc đầu tƣ mua s ắm tài sả n, trong khi
Image of page 58

Subscribe to view the full document.

49 kh ấu hao tăng làm giá trị c ủa tài sả n c định ngày càng giảm. Đây là mặ t h n ch ế c a doanh nghi ệp quy mô nhỏ trong vi ệc tăng năng lự c c ạnh tranh và sả n xu ất lâu dài củ a công ty. V ngu n v ốn, công ty đã cố g ắng tăng cƣờng huy độ ng ngu n v ốn thông qua c hai ngu n n ph i tr và vố n ch s h ữu. Trong đó nợ ph i tr có xu hƣớ ng gi m d n t 2011 đến 2013 và tăng trở l ại vào 2014, chiế m t tr ng kho ng g n 40%, cho th ấy công ty đang nỗ l c trong vi ệc tăng nợ vay và sử
Image of page 59
Image of page 60
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes