3 world wide web www ng d ng web đã r t thành

This preview shows page 40 - 42 out of 48 pages.

3.3. World Wide Web (WWW) ng d ng Web đã r t thành công, giúp cho nhi u ng i có th truy c p ườ Internet. Có th hi u Web nh là m t t p các máy tr m và máy ch h p tác v i nhau ư và cùng nói chung m t ngôn ng : HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Đa ph n ng i dùng ti p xúc v i Web thông qua ch ng trình máy tr m có giao di n đ h a, ườ ế ươ hay còn g i là trình duy t Web (Web Browser). Các trình duy t Web th ng đ c s ườ ượ d ng nh t là Netscape Navigator (c a Netscape) và Internet Explorer (c a Microsoft). B t kỳ trình duy t Web nào cũng có ch c năng cho phép ng i dùng “m m t ườ URL”. Các URL (Uniform Resource Locators) cung c p thông tin v v trí c a các đ i t ng trên Internet, chúng th ng trông gi ng nh sau: ượ ườ ư . N u ng i dùng m URL trên, trình duy t Web s thi t ế ườ ế l p m t k t n i TCP đ n Web. Máy ch t i đ a ch ế ế ủ ạ và t i cntt v th hi n nó. H u h t các t p tin trên Web ch a văn b n và hình nh, m t s còn ế ch a âm thanh và video. Chúng còn có th ch a các liên k t đ n các t p tin khác – ế ế đ c g i là các liên k t siêu văn b n (Hypertext Links). Khi ng i dùng yêu c u ượ ế ườ
Image of page 40

Subscribe to view the full document.

trình duy t Web m ra m t liên k t siêu văn b n (b ng cách tr chu t và nháy đúp ế chu t lên liên k t đó), trình duy t s m m t k t n i m i, t i v và hi n th m t ế ế t p tin m i. Vì th , r t d đ duy t t máy ch này đ n máy ch khác trên kh p ế ế th gi i đ có đ c h t nh ng thông tin mà ng i dùng c n. ế ượ ế ườ Khi ng i dùng ch n xem m t trang Web, trình duy t Web s n p trang Web ườ đó t Web máy ch v s d ng giao th c HTTP ch y trên TCP. Gi ng nh SMTP, ề ử ư HTTP là giao th c h ng ký t v k t lõi, m t thông đi p HTTP có khuôn d ng ướ ế t ng quát sau: START_LINE <CRLF> MESSAGE_HEADER <CRLF> <CRLF> MESSAGE_BODY <CRLF> Hàng đ u tiên ch ra đ y là thông đi p yêu c u hay tr l i. Nó s ch ra “th ả ờ t c c n đ c th c hi n t xa” (trong tình hu ng là thông đi p yêu c u) ho c là ượ “tr ng thái tr v ” (trong tình hu ng thông đi p tr l i). T p h p các hàng k ti p ả ờ ế ế ch ra các tùy ch n ho c tham s nh m xác đ nh c th tính ch t c a yêu c u ho c tr l i. Ph n MESSAGE_HEADER có th không có ho c có m t vài hàng tham s ả ờ
Image of page 41
Image of page 42
 • Winter '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern