Avc kan ikke regnes fordi produktonen er 0 mc tr

This preview shows page 67 - 73 out of 127 pages.

AVC: Kan ikke regnes, fordi produktonen er 0MC:TR: OpgivetAR: Kan ikke regnes, med produkton på 0MR: Kan ikke regnes, med produkton på 0Ved output 1:TC: Givet ved FC + VCFC: Fundet ved output 0 rækken.VC: MC * OutputAVC: VC / OutputMC: OpgivetTR: OpgivetAR: TR / OutputMR: TR / OutputVed output 2:TC: FC + VCFC: Fundet ved output 0 rækken.VC: AVC * OutputAVC: OpgivetMC: VC / OutputTR: OpgivetAR: TR / OutputMR:MR: TR / OutputVed output 3:TC: FC + VCFC: Fundet ved output 0 rækken.VC: OpgivetAVC: VC / OutputMC:VED IKKETR: Tidligere TR v/ 1 output * output 3AR: TR / OutputMR: TR/OutputMR: TR/OutputOpgave 11:Betragt produktonsfunktonen:F(K ,L)=2L2K .Opgave A: BeregnM PL, M PK, A PLog A PK(MPL, MPK, APL, APK)M PL=dFdL=4LKM PK=dFdK=2L2A PL=FL=2LKDownloadet af aneesa adnan ([email protected])lOMoARcPSD|5861880
A PK=FK=2L2Opgave 12:Opgave A: Hvilke af nedenstående produktonsfunktoner udviser konstant skalaafast?a)F(L, K)=10K0,7L0,3Svar:Udviser konstant skalaafastUdregnes ved at sige0,7+0,4=1b)F(L, K)=100K0,1L0,2Svar:Udviser ikke konstant skala afast, da den her er afagendeUdregnes ved at sige0,1+0,2=0,3Downloadet af aneesa adnan ([email protected])lOMoARcPSD|5861880
c)F(L, K)=5K+12LSvar: Udviser konstant skalaafastDa alle disse er hele tal så, er denne konstantd)F(L, K)=√ K+LSvar:Udviser ikke konstant skalaafast, da den er afagendeOpgave 13:Antag at en produktonsfunkton for et produkt er givet vedq=f(L,K)=A L0,6K0,4Opgave A: Find ligningen for marginalproduktet af kapital (M PK¿.M PK=0,4· A L0,6K0,6Opgave B: Antag at A = 4, K = 12, og L = 24. FindM Pk.M PK=0,4·4·240,6120,6=2,43Downloadet af aneesa adnan ([email protected])lOMoARcPSD|5861880
Opgave C: Udviser produktonsfunktonen faldende, konstant eller stgende skalaafast?Konstant skalaafast, da det er en Cobb-Douglas funkton, og potenserne summer tl 1Omkostningsfunktoner:Opgave 1:En virksomhed har følgende totalomkostningsfunkton:TC=Q3+30Q2+200Q+10000Find udtryk for denne virksomheds:Opgave A: Find udtryk for faste omkostninger:a.De faste omkostninger¿10.000Opgave B: Find udtryk for totale variable omkostninger (VC)b.C(Q)=Q3+30Q2+200QDownloadet af aneesa adnan ([email protected])lOMoARcPSD|5861880
i.Det erTCfaste omkostninger(F)Opgave C: Find udtryk for gennemsnitlige variable omkostningerc.AVC(Q)=VC(Q)Q=Q2+30Q+200Opgave D: Find udtryk for gennemsnitlige (totale) omkostninger (AC)d.AC(Q)=TC(Q)Q=Q2+30Q+200+10.000QOpgave E: Find udtryk for marginalomkostninger (MC)e.MC(Q)=dTC(Q)dQ=3Q2+60Q+200Opgave 2:På et marked med fuldkommen konkurrence er prisenP=10. En virksomhed på dete marked hartotalomkostningsfunktonen:TC(q)=20+q2Opgave A: Hvor meget producerer denne virksomhed?Proftmaksimering under fuldkommen konkurrence når:P=MCMarginalomkostninger er:MC(q)=dTC(q)dq=2qP=10MC=2qDownloadet af aneesa adnan ([email protected])lOMoARcPSD|5861880
P=MCDa vi ved dete, kan vi fnde vores q-værdi10=2q→10=2·5Dermed ved vi at:q=5Man kan notere at ved produktonenq=5O er AVC<MC, så det er bedre atproducereend atlade være.Opgave B: Find virksomhedens proft.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 127 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Niels Lauritzen
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture