1997 ΠανελλÎ&pl

Τύπους παραγώγισης κάθε μ

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
τύπους ) παραγώγισης κάθε μ ιας από τις συναρτήσεις : 1) ( ) f x α , όπου α πραγ μ ατικός αριθ μ ός 2) ( ) f x ν , όπου ν ακέραιος μ εγαλύτερος του 1 3) ( ) ( ) f x g x + , ( ) ( ) f x g x και 4) ( ) ( ) f x g x μ ε ( ) 0 g x Β ) Να μ ελετήσετε στο R ως προς τη μ ονοτονία και τα ακρότατα κάθε μ ια από τις συναρτήσεις : α ) 3 2 6 5 y x x = + β ) 2 (3 ) x y x e = Θέ μ α 3 Α ) α ) Αν y ΄ είναι η παράγωγος της συνάρτησης 1 x y x συν ηµ = + μ ε 1 x ηµ ≠ − να αποδείξετε ότι ' 0 y x y συν + = β ) Αν το διάγρα μμ α της συνάρτησης 2 3 y x x α β = + + διέρχεται από το ση μ είο ( 1,1) Α − και η εφαπτο μ ένη του διαγρά μμ ατος της σε αυτό το ση μ είο έχει κλίση -2, να υπολογίσετε τους πραγ μ ατικούς αριθ μ ούς α και β .
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Β ) ∆οχείο έχει σχή μ α ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου μ ε βάση τετράγωνο πλευράς
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern