Óù fó öñ eòó öñ a ðed e

Info icon This preview shows pages 6–8. Sign up to view the full content.

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ×ÓÙ × fÓ ÖÑ eÒÓ ÖÑ a Ðed e ÐagÙ Öe id e××ÓÙ × A 2 B 2 C 2 A 1 ( a,b ) ( c,d ) ( e,f ) B 1 ( g,h ) ( i,j ) ( k,l ) D é Øe ÖÑ iÒ eÞ Ðe×ÓÒd iØ iÓÒ ××Ù Ö Ðe×Ôa ÖaÑ è ØÖe×ÔÓÙ ÖÕÙ e ÐeÖé×Ù ÐØa Ø ( A 1 ,C 2 ) ×Ó iØÙÒ éÕÙ iÐib Öed ea ×h Ða ×ØÖa Øég ie A 1 ×Ó iØ×ØÖ iØeÑ eÒ ØdÓÑ iÒaÒ ØeÔÓÙ Ö Ðe jÓÙ eÙ Ö Ða ×ØÖa Øég ie B 2 ×Ó iØfa ib ÐeÑ eÒ ØdÓÑ iÒaÒ ØeÔÓÙ Ö Ðe jÓÙ eÙ Ö 4 ÐeÖé×Ù ÐØa Ø ( A 1 ,A 2 ) a Öe ØÓdÓÑ iÒ e ÐeÖé×Ù ÐØa Ø ( B 1 ,B 2 ) E Ü eÖ ie a ××ageÖÐaÒd e ×Ø iÒ n jÓÙ eÙ Ö×d i×ÔÓ ×eÒ ØhaÙÒdÙÒ e×Ôaed e×ØÖa Øég ie×ÕÙ i ÓÑ Ô ÖeÒd Ðe×5eÒ Ø ie Ö×d e5C haÕÙ e jÓÙ eÙ Ö i hÓ i× iØÙÒeÒ Ø ie Ö x i daÒ ××ÓÒeÒ ×eÑ b Ðed e ×ØÖa Øég ie××aÒ ×ÓÒÒa îØÖe ÐehÓ iÜd e×aÙ ØÖe× jÓÙ eÙ Ö× ega iÒdÙ jÓÙ eÙ Ö i i = 1 ,... ,n ×Ù iØe×e×hÓ iÜ×éÖ iØ : 13 10 (50 − x i ) + n summationdisplay j =1 x j . É Ö iÚ eÞ Ðe jeÙ ×ÓÙ × fÓ ÖÑ eÒÓ ÖÑ a Ðe ÐÓ Ö×ÕÙ e n = 2 e ØÕÙ e Ðe×Ôaed e××ØÖa Øég ie×d ehaÕÙ e jÓÙ eÙ Ö ×eÖédÙ iØ { , 50 } D eÕÙ e ÐØÝÔ ed e jeÙ ×ag iØ iÐ? ÒÓÒ × id è Öe Ðe jeÙ ×ÓÙ ××a fÓ ÖÑ egéÒ é Öa ÐeE Ü i×ØeØ iÐd e××ØÖa Øég ie×dÓÑ iÒ ée×?D é Øe ÖÑ iÒ eÞ ÐeÒ ×eÑ b Ðed e×éÕÙ iÐib Öe×d ea ×hC ÓÑÑ eÒ ØeÞ E Ü eÖ ie C ÓÒ × id é ÖeÞ Ðe jeÙd eÙÜ jÓÙ eÙ Ö×Óù Ðe×eÒ ×eÑ b Ðe×d e×ØÖa Øég ie××ÓÒ Ø S 1 = S 2 = R e Ø Óù Ðe× fÓÒ Ø iÓÒ ×dÙ Ø iÐiØé×ÓÒ ØdÓÒÒ ée×Ôa Ö u 1 ( x,y ) = x ( y − x ) e Ø u 2 ( x,y ) = y (1 − x − y ) . C a ÖaØé Ö i×eÞe ØÖeÔ Öé×eÒ ØeÞg ÖaÔh iÕÙ eÑ eÒ Ø Ðe×Ó ÖÖe×ÔÓÒdaÒe×d eÑ e iÐÐeÙ Öe×ÖéÔÓÒ ×e×e Ø Ðe × éÕÙ i Ðib Öe × d ea ×heÒ ×ØÖa Øég ie×ÔÙ Öe× E Ü eÖ ie4 C ÓÒ × id é ÖeÞ Ðe jeÙd eÙÜ jÓÙ eÙ Ö×Óù Ðe×eÒ ×eÑ b Ðe×d e×ØÖa Øég ie××ÓÒ Ø S 1 = S 2 = R e Ø Óù Ðe× fÓÒ Ø iÓÒ ×dÙ Ø iÐiØé×ÓÒ ØdÓÒÒ ée×Ôa Ö u 1 ( x,y ) = x 2 − 2 xy e Ø u 2 ( x,y ) = xy − y 2 . ÓÒ ØÖeÞÕÙ ee jeÙÒadÑ e ØÔa ×déÕÙ iÐib Öed ea ×heÒ ×ØÖa Øég ie×ÔÙ Öe× jÙiÐÐeØ8 héÓÖiede×jeÙÜEÜeÖie× FÓe××ÐeÖ E Ü eÖ ie5 E Òh èÖe × ÒÓb je Øe×ØÑ i×aÙÜeÒh è Öe×ÓÙ Øah e ØeÙ ÖÔÓ ØeÒ Ø ie Ð i ∈ { 1 ,... ,n } a ØØÖ ibÙ eÙÒ eÚa ÐeÙ Ö v i ÐÓb je ØaÒ ×Ô e ÖØed egéÒ é Öa ÐiØé×ÙÔÔÓ ×ÓÒ ×ÕÙ e v 1 > v 2 > ··· > v n > eÑ éaÒ i×Ñ eda ØØÖ ibÙ Ø iÓÒd e ÐÓb je Øe×ØÙÒ eeÒh è Öe×ÓÙ ×Ô Ði×e ÐÐé :Ðe×ah e ØeÙ Ö×ÔÓ ØeÒ Ø ie Ð× ×ÓÙÑ e ØØeÒ Ø× iÑ Ù ÐØaÒ éÑ eÒ ØÙÒ eÓÖe ÙÒÒÓÑ b ÖeÔÓ × iØ if ×ÓÙÑ i×edaÒ ×ÙÒ eeÒÚ e ÐÓÔÔ eah e Øée Ób je Øe×Øa ÐÐÓÙ éaÙÔ ÐÙ ×ÓÖaÒ Ø ×...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern