Thu th p Biên b n ki m kê qu c a đ n v t i ngày k t thúc kỳ k ậ ả ể ỹ � � ị � ế

Thu th p biên b n ki m kê qu c a đ n v t i ngày k

This preview shows page 1 - 3 out of 41 pages.

- Thu th p Biên b n ki m kê qu c a đ n v t i ngày k t thúc kỳ k ơ ị ạ ế ế toán so sánh, đ i chi u v i s li u s qu , s chi ti t t i cùng th i đi m. ế ế Xem xét các ki m soát n i b c a đ n v đ i v i ti n m t đ đánh giá ơ đ tin c y c a tài li u ki m kê.
Image of page 1
s t n t i, s chính xác ự ồ s đánh giá Ti n m t 4.1 s t n t i ự ồ 4.2 4.3 Ti n g i ngân hàng 5.1 5.2 5.3 5.4 quy n và nghĩa v , s đ y đ , s ghi chép chính xác - Thu th p các Biên b n đ i chi u gi a đ n v và ngân hàng, các s ế ơ ph , sao kê tài kho n… t i ngày k t thúc kỳ k toán so sánh, đ i chi u ế ế ế v i s li u s chi ti t t i cùng th i đi m. G i th xác nh n (n u c n). ế ư ế - Ki m tra đ n ch ng t g c/ki m tra các nghi p v phát sinh sau… ế đ kh ng đ nh tính có th t, tính chính xác c a các kho n ti n đang chuy n, t ng đ ng ti n t i th i đi m đ u ký. ươ ươ - Xem xét tính đánh giá đ i v i s d g c ngo i t - n u có. ư ế 4. Ch ng ki n ki m kê qu ti n m t t i ngày k t thúc kỳ k toán và đ i ế ế ế chi u v i s d c a s qu và s chi ti t t i ngày k t thúc kỳ k toán, ế ư ế ế ế đ m b o toàn b các qu c a DN đ u đ c ki m kê. ượ Tr ng h p ch ng ki n ki m kê ti n m t tr c ho c sau ngày k t thúc ườ ế ướ ế kỳ k toán (1): Ti n hành ch n m u ki m tra phi u thu/chi đ i v i các ế ế ế nghi p v phát sinh sau ho c tr c th i đi m ki m kê, th c hi n đ i ướ chi u xuôi/ng c đ n s d ti n th c t trên s qu t i ngày khóa s ế ượ ế ư ế ỹ ạ b ng cách đi u ch nh các nghi p v thu chi phát sinh t ng ng. Tìm ươ hi u nguyên nhân chênh l ch (n u có). ế Tìm hi u quy ch tài chính, quy ch chi tiêu n i b v đ nh m c chi tiêu, ế ế h n m c ti n m t t n qu , phân c p phê duy t, …và ki m tra vi c tuân th các quy đ nh đó. Tr ng h p có vi ph m: Xác đ nh vi c trao đ i v i ườ BQT, BGĐ c a DN (1). 5. quy n và nghĩa v , s t n t i L p và g i th xác nh n cho các ngân hàng. T ng h p k t qu nh n ư ế đ c, đ i chi u v i các s d trên s chi ti t. Gi i thích các kho n ượ ế ư ế chênh l ch (n u có). ế quy n và nghĩa v , s t n t i Tr ng h p th xác nh n không có h i âm (1): G i th xác nh n l n 2 ườ ư ư (n u c n). ế quy
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 41 pages?

 • Fall '16
 • trần ngọc kỳ

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture