Course Hero Logo

Oooooopppppeeeeennnnnn

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 630 - 632 out of 763 pages.

oooooopppppeeeeennnnnn mmmmmmaaaarrrrrrrrkkkkkkeeeeetttttttt ffffrrrrrrrroooooommmmmm ttttttttiiiiimmmmmmeeeee ttttttttoooooo ttttttttiiiiimmmmmmeeeee.................... TTTTTTTTTTTTTThhhhheeeeerrrrrrrreeeee iiiiissssssss aaaa ffffuuuuuuuurrrrrrrrtttttttthhhhheeeeerrrrrrrr dddddiiiiissssssssaaaadddddvvvvvvvaaaannnnnnttttttttaaaagggggeeeee tttttttthhhhhaaaatttttttt tttttttthhhhheeeeessssssssuuuuuuuupppppppppplllllliiiiieeeeerrrrrrrr mmmmmmaaaayyyyyy bbbeeeee dddddeeeeepppppeeeeennnnnndddddeeeeennnnnntttttttt oooooonnnnnn oooooorrrrrrrrdddddeeeeerrrrrrrrssssssss ffffrrrrrrrroooooommmmmm oooooonnnnnnllllllyyyyyy oooooonnnnnneeeee cccccuuuuuuuussssssssttttttttoooooommmmmmeeeeerrrrrrrr....................WWWWWWiiiiitttttttthhhhh iiiiinnnnnncccccrrrrrrrreeeeeaaaasssssssseeeeeddddd ffffoooooocccccuuuuuuuussssssss oooooonnnnnn cccccoooooosssssssstttttttt aaaannnnnnddddd uuuuuuuusssssssseeeee ooooooffff ‘jjuuuuuuuusssssssstttttttt---------------iiiiinnnnnn---------------ttttttttiiiiimmmmmmeeeee’’ dddddeeeeelllllliiiiivvvvvvveeeeerrrrrrrryyyyyy,,,,,,,,,,,,,,, ssssssssiiiiinnnnnnggggglllllleeeeessssssssuuuuuuuupppppppppplllllliiiiieeeeerrrrrrrr aaaarrrrrrrrrrrrrrrraaaannnnnngggggeeeeemmmmmmeeeeennnnnnttttttttssssssss mmmmmmaaaayyyyyy iiiiinnnnnncccccrrrrrrrreeeeeaaaasssssssseeeee tttttttthhhhheeeee rrrrrrrriiiiisssssssskkkkkk ooooooffff bbbuuuuuuuussssssssiiiiinnnnnneeeeessssssssssssssss iiiiinnnnnntttttttteeeeerrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuupppppttttttttiiiiioooooonnnnnn....................AAAAAAAAAAAlllllltttttttthhhhhoooooouuuuuuuuggggghhhhh oooooorrrrrrrrgggggaaaannnnnniiiiizzzaaaattttttttiiiiioooooonnnnnnssssssss wwwwwwwwiiiiillllllllllll wwwwwwwwiiiiisssssssshhhhh ttttttttoooooo lllllliiiiimmmmmmiiiiitttttttt pppppooooootttttttteeeeennnnnnttttttttiiiiiaaaallllll lllllloooooosssssssssssssssseeeeessssssss bbbyyyyyy pppppuuuuuuuurrrrrrrrccccchhhhhaaaassssssssiiiiinnnnnngggggiiiiinnnnnnssssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaannnnnnccccceeeee,,,,,,,,,,,,,,, iiiiitttttttt iiiiissssssss uuuuuuuunnnnnnlllllliiiiikkkkkkeeeeellllllyyyyyy tttttttthhhhhaaaatttttttt ttttttttrrrrrrrraaaadddddiiiiittttttttiiiiioooooonnnnnnaaaallllll iiiiinnnnnnssssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaannnnnnccccceeeee wwwwwwwwiiiiillllllllllll aaaadddddeeeeeqqquuuuuuuuaaaatttttttteeeeellllllyyyyyy ppppprrrrrrrrooooootttttttteeeeeccccctttttttt tttttttthhhhheeeeerrrrrrrreeeeepppppuuuuuuuuttttttttaaaattttttttiiiiioooooonnnnnn aaaannnnnnddddd mmmmmmaaaarrrrrrrrkkkkkkeeeeetttttttt sssssssshhhhhaaaarrrrrrrreeeee ooooooffff tttttttthhhhheeeee oooooorrrrrrrrgggggaaaannnnnniiiiizzzaaaattttttttiiiiioooooonnnnnn iiiiinnnnnn tttttttthhhhheeeeesssssssseeeee ccccciiiiirrrrrrrrcccccuuuuuuuummmmmmssssssssttttttttaaaannnnnnccccceeeeessssssss....................
TTTTTTTTTTTTTThhhhheeeeerrrrrrrreeeeeffffoooooorrrrrrrreeeee,,,,,,,,,,,,,,, oooooorrrrrrrrgggggaaaannnnnniiiiizzzaaaattttttttiiiiioooooonnnnnnssssssss wwwwwwwwiiiiillllllllllll nnnnnneeeeeeeeeeddddd ttttttttoooooo llllllooooooooooookkkkkk aaaatttttttt bbbuuuuuuuussssssssiiiiinnnnnneeeeessssssssssssssss cccccoooooonnnnnnttttttttiiiiinnnnnnuuuuuuuuiiiiittttttttyyyyyy ssssssssttttttttrrrrrrrraaaatttttttteeeeegggggiiiiieeeeessssssssaaaannnnnnddddd dddddeeeeevvvvvvveeeeelllllloooooopppppiiiiinnnnnnggggg ssssssssttttttttrrrrrrrraaaatttttttteeeeegggggiiiiiccccc pppppaaaarrrrrrrrttttttttnnnnnneeeeerrrrrrrrsssssssshhhhhiiiiipppppssssssss.................... TTTTTTTTTTTTTThhhhheeeeesssssssseeeee iiiiissssssssssssssssuuuuuuuueeeeessssssss eeeeexxxxxxpppppllllllaaaaiiiiinnnnnn wwwwwwwwhhhhhyyyyyy gggggrrrrrrrreeeeeaaaatttttttteeeeerrrrrrrr

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 763 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
professor_unknown
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture