Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 9 TRUÏC VAØ OÅ ÑÔÕ 187 Baûng 91 Trò soá

Giaùo trình cô hoïc öùng duïng chöông 9

This preview shows page 3 - 6 out of 22 pages.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 9. TRUÏC VAØ OÅ ÑÔÕ 187 Baûng 9.1 Trò soá baùn kính goùc löôïn r vaø kích thöôùc caïnh vaùt c Ñöôøng kính truïc, mm r c Ñöôøng kính truïc, mm r c 10 ÷ 15 0,5 1 45 ÷ 70 1,5 2,5 15 ÷ 30 1 1,5 70 ÷ 100 2 3 30 ÷ 45 1 2 100 ÷ 150 2,5 4 Ñeå coá ñònh tieát maùy ôû cuoái truïc coù theå duøng ren hay gheùp caêng. 9.1.2.2. Caùc bieän phaùp naâng cao söùc beàn moûi cuûa truïc: Coù theå naâng cao söùc beàn moûi cuûa truïc baèng caùc keát caáu giaûm taäp trung öùng suaát ôû caùc vò trí caàn thieát hay vaùt meùp laøm meàm moayô. Cuõng coù theå duøng caùc bieän phaùp coâng ngheä ñeå taêng beàn beà maët nhaèm naâng cao söùc beàn moûi: thaám C, thaám N 2 , xianuya, laên eùp… 9.1.3. Vaät lieäu truïc : Yeâu caàu ñoái vôùi vaät lieäu truïc laø coù ñoä beàn cao, ít nhaïy vôùi taäp trung öùng suaát, deã gia coâng vaø nhieät luyeän. Truïc khoâng quan troïng duøng theùp CT5 khoâng nhieät luyeän. Khi truïc yeâu caàu coù ñoä beàn cao duøng theùp 45, 45X ( thoâng duïng laø theùp 45 ). Truïc quan troïng duøng theùp 45X, theùp 40XHMA. Truïc laép vaøo oå tröôït muoán coù ñoä cöùng beà maët cao duøng theùp cacbon hay theùp hôïp kim ít cacbon nhö theùp 20, 20X, 12XH3A, 18XTT thaám than roài toâi. Baûng 9.2 cho cô tính moät soá loaïi theùp cheá taïo truïc. Chuù yù : Theùp hôïp kim ñaét vaø nhaïy vôùi taäp trung öùng suaát neân ít duøng. Maët khaùc, duøng theùp hôïp kim söùc beàn taêng leân nhieàu, laøm cho ñöôøng kính truïc nhoû ñi. Nhöng moñun ñaøn hoài cuûa theùp hôïp kim khoâng lôùn hôn moñun ñaøn hoài cuûa theùp cacbon laø bao, vì vaäy khoù ñaûm baûo ñoä cöùng.
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 9. TRUÏC VAØ OÅ ÑÔÕ 188 Baûng 9.2 Cô tính moät soá loaïi theùp Nhaõn hieäu theùp Ñöôøng kính phoâi mm Giôùi haïn beàn σ b ,N/mm 2 Giôùi haïn chaûy σ ch , N/mm 2 Ñoä raén HB Nhieät luyeän CT5 Döôùi 100 100-300 550 470 280 240 - - - - 45 Döôùi 100 100-300 600 580 360 290 170-220 Thöôøng hoùa 45 60-90 90-120 180-250 750-850 700-800 650-750 450 400 350 210-240 190-220 180-210 Toâi caûi thieän 40X Döôùi 60 100-200 200-300 1000 780 750 800 500 500 200-230 Thöôøng hoùa 40X Döôùi 120 120-150 150-180 180-250 900-1000 850-950 800-900 750-850 700 600 550 500 250-280 240-270 230-260 210-240 Toâi caûi thieän 40XH Döôùi 60 60-100 100-300 1000 850 800 800 600 580 220-250 Thöôøng hoùa 40XH Döôùi 150 150-180 180-250 900-1000 850-950 800-900 700 600 550 269-290 250-280 230-260 Toâi caûi thieän
Image of page 4
Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 9. TRUÏC VAØ OÅ ÑÔÕ 189 9.1.4. Caùc daïng hoûng vaø chæ tieâu tính toaùn. Daïng hoûng chuû yeáu laø gaõy vì moûi. Nguyeân nhaân: truïc laøm vieäc quaù taûi thöôøng xuyeân do khoâng ñaùnh giaù ñuùng söï taäp trung öùng suaát, do khoâng ñaûm baûo ñuùng qui trìng kó thuaät gia coâng truïc,… - Hoûng beà maët ngoõng truïc: chæ xaûy ra vôùi truïc laép oå tröôït khoâng toâi.
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

Image of page 6
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes