ụ ụ ố t này ư 2 Th m tra quy t toán d án hoàn thành ẩ � ự a Tr ng h p đ n v ch

Ụ ụ ố t này ư 2 th m tra quy t toán d án

This preview shows page 4 - 6 out of 15 pages.

ụ ụtnày).ư
Background image
2. Thm tra quyt toán dán hoàn thànhếa) Trng hp, đn v chc năng thuc quyn qun lý ca ngi quyt đ nh đu tkhông đườơườếưnăng lc thm tra báo cáo quyt toán vn đu tdán hoàn thành; ngi quyt đ nh đu tla chnếưườếư ựmt trong các hình thc sau:- Đngh Phòng Tài chính - Khoch huyn thm tra báo cáo quyt toán vn đu tdánếếưhoàn thành.- Yêu cu chđu tthuê tchc kim toán đc lp, kim toán báo cáo quyt toán vn đu tưếưdán hoàn thành.b) Trng hp cn thit, ngi có thm quyn phê duyt quyt toán quyt đ nh thành lp Tườếườếếthm tra quyt toán đthc hin thm tra trc khi phê duyt quyt toán; thành phn ca Tcông tácếướếthm tra quyt toán gm thành viên ca các đn v có liên quan.”ếơ10. Sa đi, bsung đim a, b và c khon 1 Điu 21 nhsau:ư“1. Xác đ nh chi phí thm tra, phê duyt quyt toán; chi phí kim toán đc lp:ếa) Đ nh mc chi phí thm tra, phê duyt quyt toán và đ nh mc chi phí kim toán báo cáo quytếếtoán dán hoàn thành đc xác đ nh trên csgiá tr đngh quyt toán và tlquy đ nh ti Bngượơếỷ ệĐ nh mc chi phí thm tra, phê duyt quyt toán; chi phí kim toán di đây: ếướGiá tr đngh quyt toán (Tếđ ng)≤ 510501005001.000≥ 10.000Thm tra, phê duyt (%)0,950,650,4750,3750,2250,150,08Kim toán (%)1,601,0750,750, 5750,3250,2150,115Giá tr đngh quyt toán là giá tr quyt toán ti Báo cáo quyt toán dán hoàn thành do chếếếđu tlp bao gm giá tr đngh quyt toán A-B đi vi các gói thu ký kt hp đng, giá tr đnghư ậếếquyt toán ca chđu tđi vi gói thu do chđu ttthc hin và giá tr đngh quyt toán cácếưư ựếkhon chi phí hp pháp khác.b) Đ nh mc chi phí thm tra, phê duyt quyt toán (ký hiu là KếTTPD) và đ nh mc chi phí kimtoán (ký hiu là KKT) đc xác đ nh theo công thc tng quát sau:ượKi = Kb -(Kb - Ka) x ( Gi - Gb)Ga - GbTrong đó:+ Ki: Đ nh mc chi phí tng ng vi dán/hng mc/gói thu cn tính (đn v tính: %);ươơ+ Ka: Đ nh mc chi phí tng ng vi dán/hng mc/gói thu cn trên (đn v tính: %);ươơ+ Kb: Đ nh mc chi phí tng ng vi d
Background image
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 15 pages?

 • Fall '16
 • trần ngọc kỳ

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture