V ề ho ạt động tài chính doanh thu tài

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 63 - 65 out of 113 pages.

V ho ạt động tài chính, doanh thu tài chính của công ty không đáng kể , ch y ế u là lãi tiề n g ửi ngân hàng khi khôn dùng đến, đây không ph i ho ạt động chính của công ty nên giá trị nh là bình thƣờng. Chi phí tài chính của công ty chỉ bao g ồm chi phí lãi vay, trong đó năm 2012 là cao nhấ t, gi m d ần trong năm 2013 và tăng nhẹ vào 2014. So v i s bi ến động các khoả n m c n là hợp lý, do năm 2012 t l n c ủa công ty tăng cao nên năm 2013 công ty đã huy động thêm vố n ch s h ữu để nâng vố n ch lên thành 20 tỷ, chi phí này trong năm 2013 giả m xu ống là đƣơng nhiên. Ngoài ra năm 2014 m c n l ại tăng làm chi phí lãi vay tăng cao. Mứ c t l chi phí lãi vay so vớ i doanh thu c a doanh nghi ệp không lớn, có thể coi là an toàn, phù hợ p m ức độ độ c l p tài chính khá cao của công ty. So vớ i doanh nghi ệp này thì hai đơn vị cùng ngành có sử d ng t l n cao hơn nên mức chi phí tài chính cũng cao hơn. Tuy nhiên khoả n m c này cũng không quá cao so vớ i doanh thu, c ần xem xét kế t h p kh năng sinh lời để th ấy rõ hiệ u qu c ủa nó đố i v i doanh nghi p. Ho ạt động khác cũng là hoạt độ ng th y ế u c a doanh nghi ệp nên ít phát sinh doanh thu và chi phí khác, chỉ có năm 20 13 doanh nghi ệp nhƣợng bán một tài sả n c định nên phát sinh thu nhập khác, khoả n m ục này giá trị nh nên không quá ảnh hƣở ng đế n k ế t qu kinh doanh. Tóm lại qua ba năm doanh thu c ủa công ty giả m d ần do xu hƣớ ng gi m chung c ủa ngành xây dựng và bất độ ng s ản. Chi phí sả n xu t c a doanh nghi ệp có xu hƣớ ng
Image of page 63

Subscribe to view the full document.

54 tăng lên tuy nhiên tỷ l giá vốn hàng bán, chi phí quản lý kinh doanh, chi phí tài chính c ủa công ty đề u m ức trung bình so với ngành. 3.2.3 Phân tích sự biến động dòng tiền X em xét sự bi ến động dòng tiề n trong doanh nghi ệp thông qua 3 hoạt độ ng để đánh giá khả năng đả m b o ti ền thanh toán của công ty có thể th y: Dòng tiề n t ho ạt độ ng s n xu ất kinh doanh: dòng tiề n thu t ho ạt động bán hàng củ a doanh nghi ệp có xu hƣớng tăng qua các năm và không biến độ ng q uá nhiề u, so sánh với doanh thu bán hàng có thể th y ti ền thu bán hàng có khác đôi chút so vớ i doanh thu do đặc điểm đơn vị xây dựng là thu tiề n theo ti ến độ thi công công trình, tuy nhiên mức độ sai khác này không quá lớ n cho th y s “gối đầu” hợp lý giữ a vi c thu ti ền và thi công các dự
Image of page 64
Image of page 65
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes