เด� แตจะมการเบยงเบนไปจากแนวเดมดงรป

เด?

This preview shows page 11 - 13 out of 27 pages.

เดิม แต่จะมีการเบี่ยงเบนไปจากแนวเดิมดังรูป ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าเกิดการหักเหของคลื่น 2 V 1 , 1 , A 1 มุมตก 1 รอยต่อตัวกลาง ตัวกลางที่ 1 กรณีคลื่นตกตั้งฉากรอยต่อ ตัวกลาง คลื่นจะไม่เปลี่ยน ทิศทางการเคลื่อนที่ ตัวกลางที่ 2 กรณีคลื่นตกไม่ตั้งฉากกับรอย ต่อตัวกลาง คลื่นจะเบี่ยงเบน แนวการเคลื่อนที่ รังสีตกกระทบ เส้นปกติ มุมหักเห รังสีหักเห V 1 , 1 , A 1 V 2 , 2 , A 2 V 2 , 2 , A 2 v , , A เปลี่ยน แต่ f คงที่
Image of page 11
ติวสบายฟิ สิกส์ เล่ม 2 บท ที่ 9 คลื่นกล 12 คาศัพท์เกี่ยวกับการหักเหของคลื่น 1 . รังสีตกกระทบ คือรังสีคลื่นที่พุ่งเข้าไปตกกระทบ 2 . รังสีหักเห คือรังสีคลื่นที่ทะลุเข้าไปในตัวกลางที่ 2 3 . เส้นปกติ คือเส้นตรงที่ลากมาตกตั้งฉากกับรอยต่อตัวกลาง 4 . มุมตกกระทบ คือมุมระหว่างรังสีตกกระทบกับเส้นปกติ 5 . มุมหักเห คือมุมระหว่างรังสีหักเหกับเส้นปกติ กฏของสเนลล์ 2 1 θ sin sin θ = 2 v 1 v = 2 1 = n 21 ( เมื่อ 90 o ) เมื่อ 1 และ 2 คือมุมระหว่างรังสีคลื่นกับเส้นปกติในตัวกลางที่ 1 และ 2 ตามลาดับ v 1 และ v 2 คือความเร็วคลื่นในตัวกลางที่ 1 และ 2 ตามลาดับ 1 และ 2 คือความยาวคลื่นในตัวกลางที่ 1 และ 2 ตามลาดับ n 21 คือค่าดัชนีหักเหของตัวกลางที่ 2 เทียบกับตัวกลางที่ 1 เกี่ยวกับการหักเหผ่านน าตื้น น าลึก เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ระหว่างน าตื้นกับน าลึก ตอนคลื่นอยู่ในน
Image of page 12
Image of page 13

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 27 pages?

 • Summer '14

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes