22 tác động nợ công đối với nền kinh

Info icon This preview shows pages 60–62. Sign up to view the full content.

2.2. TÁC ĐỘNG NỢ CÔNG ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM 2.2.1. Tác động trực tiếp 2.2.1.1. Về mặt xã hội Để tính toán và định lượng được hiệu quả xã hội của việc sử dụng nợ công là một việc không dễ, vì nó liên quan, ảnh hưởng và tác động đến rất nhiều mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên, ta có thể xem xét hiệu quả xã hội thông qua đầu tư công bởi các yếu tố xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường an ninh, quốc phòng. Theo số liệu sơ bộ của năm 2009 thì đầu tư trong khu vực Nhà nước chia theo thành phần kinh tế chiếm 40,56% trên tổng đầu tư xã hội và GDP do khu vực kinh tế nhà nước đóng góp chiếm 35.13% tổng GDP, nhưng chỉ sử dụng 11.5% số lượng lao động. Trong khi đó, khu vực ngoài Nhà nước chỉ chiếm 33.87% tổng vốn đầu tư xã hội, nhưng có thể đóng góp 46.54% GDP và nhất là sử dựng đến 88.1% lao động của toàn xã hội. Điều này đã đem lại một cảm nhận chung là hiệu quả xã hội của đầu tư công ở Việt Nam là thấp vì vẫn còn mất cân đối khá lớn trong phân bố và sử dụng lao động giữa các thành phần kinh tế và trong nội bộ khu vực kinh tế ngoài Nhà nước. Theo kết quả kiểm toán công tác phát hành, quản lý và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ chi đầu tư phát triển của Kiểm toán Nhà nước cho thấy: Số vốn trái
Image of page 60

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 51 CHƯƠNG 2 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt phiếu Chính phủ đã giải ngân giai đoạn 2006-2009 là 117.169 tỷ đồng cho trên 2000 dự án, công trình, trong đó có 1.410 công trình, dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Đây là các công trình quan trọng, thiết yếu, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, đặc biệt là những tuyến đường giao thông quan trọng của đất nước, đường tuần tra biên giới, đường ô tô đến trung tâm xã, vùng nông thôn, vùng núi có nhiều khó khăn; các công trình thủy lợi quan trọng và xóa bỏ trường lớp tạm, xây dựng nhà ở cho giáo viên ở vùng sâu, vùng xa. Nhờ đó thúc đẩy sản xuất phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, xóa đói giảm nghèo, cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí của nhân dân, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa.
Image of page 61
Image of page 62
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern