Course Hero Logo

Fő kérdés mennyibe szabad kerülnie a terméknek és ezt

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 30 - 32 out of 41 pages.

Fő kérdés: mennyibe szabad kerülnie a terméknek? És ezt hogyan tudjuk elérni?126. Összeállítható olyan, matematikai műveletekre épülő mutatószámrendszer, amelynem hierarchikus felépítésű?Igen, például a DuPont-mutatószámrendszer. Az össztőke megtérülésének (ROI) matematikaifelbontása lehetővé teszi a vállalati eredmény fontosabb befolyásoló tényezőinek módszereselemzését.Ilyenkor a különböző mutatószámokat, amelyek között szakmai, logikai kapcsolat van,egyenként rendeljük hozzá egyegy mutatószám területhez. Ilyenkor szakmai, logikaimutatószámrendszerről beszélünk.127. Fejtse ki röviden a matematikai típusú mutatószámrendszer egy előnyös és egyhátrányos tulajdonságát!Előny:jól elemezhető, az egyes felelősségi egységek elvárt tervszámaiból, kijön az összvállalatitervszám, a logikai és racionális kapcsolatok a mutatószámok között segítik a jobb eligazodást.figyelembe veszi a vállalat megtérülési rátáját;decentralizált vállalati területen is alkalmazhatólehetővé teszi a részterületek teljesítményének hosszú távú összehasonlításátHátrány:statikus, merev, csak egy csúcsmutatóból indulhat ki, 2-ből nem, szükség van technikaimutatószámokra is, a logikai és racionális kapcsolatok elterelhetik a figyelmet a valósproblémákólA DuPont-rendszer csúcsmutatója a ROI, amely nem önmagában nem mond semmit arról, hogya tört nevezője vagy számlálója változott-e meg.Felerősödhetnek a rövid távú nyereségmaximalizálási tendenciák, mivel pl a kutatási tendenciáknem befolyásolják a ROI mutatót.egyes területek ROI-számai szuboptimumhoz vezethetnek.128. Milyen sajátosságai vannak az ellenőrző listáknak mint heurisztikusmutatószámrendszereknek? Válaszát konkrét példával is támassza alá!Szakértő által elkészített kész lista felhasználása amely időt spórol meg. Tartalmazza a készkategóriákat és a belőlük levonható következtetéseket.“Óvatosságot” igényel használata: pl kritikus a szempontok megválasztása129. Fejtse ki röviden az ellenőrzőlista alkalmazásának egy előnyös és egy hátrányoskövetkezményét!Előny: olcsón rendelkezésre áll, gyorsan hozzáférhetőHátrány: nem testre szabott130. Mutassa be, hogy a különbözı beszámolófajták miként szolgálják azt a célt, hogy abeszámolási rendszer egyszerre legyen állandó és rugalmas!Standard beszámoló
tartalma, formája és időpontja kötött (állandó)Rutinszerűinformációval való túlterhelésveszélyeEltérési beszámolótartalma és formája kötött (állandó)időpontja feltételes (rugalmas)Szükséglet szerint elkészített beszámolóteljes szabadság (rugalmas)A rugalmasság biztosítása érdekében fejlesztették ki a részköltségszámítás rendszerét, amely a

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 41 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Prof. A.

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture