TVSH ja n� importet e mallrave lind dhe bëhet e kërkueshme atëher� kur është

Tvsh ja n? importet e mallrave lind dhe bëhet e

This preview shows page 27 - 29 out of 36 pages.

TVSH-ja në importet e mallrave lind dhe bëhet e kërkueshme atëherë kur është kryer importimi i mallrave në territorin e Republikës së Shqipërisë. Vlera e tatueshme e mallrave të importuara përfshin, gjithashtu, nëse nuk janë përfshirë elementet e mëposhtme: a. taksat, tatimet, detyrimet, tarifat dhe pagesa të tjera të detyrueshme për t’u paguar jashtë territorit doganor të Republikës së Shqipërisë, si edhe ato të detyrueshme, si rezultat i importimit, me përjashtim të TVSH-së. b. shpenzimet dytësore, të tilla si shpenzimet komisionere, të ambalazhimit, të transportit dhe të sigurimit që ndodhin deri në momentin e hyrjes së mallit në territorin doganor të Republikës së Shqipërisë. Shkalla e TVSH-së që zbatohet për importimet e mallrave është e njëjta shkallë e TVSH-së që zbatohet për shitjen e të njëjtit mall brenda territorit të vendit. Parimi i tatueshmërisë së njëjtë të furnizimit të mallrave si brenda vendit ashtu dhe në import zbatohet dhe për përjashtimin nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Kështu përjashtohen nga TVSH në import të gjitha ato mallra furnizimi i të cilave brenda vendit është i përjashtuar sipas dispozitave të ligjit. 27
Image of page 27
Janë furnizime të përjashtuara nga tatimi mbi vlerën e shtuar në import: 1.Importimi përfundimtar i të gjitha mallrave prej një personi të tatueshëm, furnizimi i të cilave në të gjitha rrethanat brenda vendit do të ishte furnizim i përjashtuar nga tatimi mbi vlerën e shtuar. 2.Importet e dërgesave, mallrave me karakter jotregtar dhe me vlera jo të rëndësishme, në përputhje me vlerën limit të pataksueshme, sipas legjislacionit doganor në fuqi. 3.Importimi i mallrave personale të përdorura, pronë individuale e personave, të cilët ndryshojnë vendqëndrimin e tyre të zakonshëm nga një vend tjetër në Republikën e Shqipërisë, siç përcaktohet në legjislacionin doganor në fuqi. Përjashtimi nuk jepet në lidhje me produktet alkoolike, duhanin apo produktet e duhanit, automjetet dhe pajisjet për kryerjen e një aktiviteti ekonomik, përveç instrumenteve portative të arteve të aplikuara apo të lira. 4.Sende të përfituara nga trashëgimia nga një individ që jeton në Republikën e Shqipërisë, siç përcaktohet në legjislacionin doganor në fuqi. 5.Sende të importuara në raste martese me karakter jotregtar, siç përcaktohet në legjislacionin doganor në fuqi. Asnjë përjashtim nuk jepet për produktet alkoolike, duhanin ose produktet e duhanit. 6.Uniforma, pajisje e sende shkollore dhe sende të tjera me karakter jotregtar, të nevojshme për studime, sipas kërkesave personale, për përdorim nga nxënës e studentë, siç përcaktohet në legjislacionin doganor në fuqi. Mallrat, të cilat në momentin e hyrjes në Republikën e Shqipërisë, nuk janë në qarkullim të lirë, por i nënshtrohen ndonjërit prej regjimeve të parashikuara ose nën regjime të përkohshme importimi, me përjashtim total nga taksat doganore, ose regjimit të transitit, lindja e tatimit ndodh dhe TVSH-ja bëhet e kërkueshme kur këto mallra çlirohen nga regjimet. IV.2 Zbritshmëria e TVSH-së
Image of page 28
Image of page 29

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 36 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors