trang 247-267.doc

Ườ ổ ? ộ giáp b nh tình v n do qu? u t đau

 • No School
 • AA 1
 • 20

This preview shows page 18 - 20 out of 20 pages.

ườ giáp, b nh tình v n do quá u t đau kh d n t i quy t đ nh quyên sinh nh ng ư ư ế ư b t thành, t đ y tinh th n vô cùng ho ng h t b t an, su t đêm không ng , tinh th n hoang mang, làm gì cũng lo l ng hoài nghi b t đ nh, Tâm Quý, hay quên, ăn kém, c m giác khô khan trong h ng. Khám th y tinh th n t nh táo, thân hình ti u t y h c hác, hai chân phù thũng, ch t l i đ , thi u tân d ch, m ch Te Sác. M ch ưỡ ế ch ng h p tham, ch ng do Tâm Tỳ l ng h , th n h n không n đ nh. ưỡ ư
Image of page 18

Subscribe to view the full document.

266 Pháp tr nên t âm giáng h a, giao thông Tâm Th n. ư X ph ng: ươ Ch ph ng Tâm Du - Th n Du, ph i thêm Th n Mon, I ươ >IHI Âm Giao. Thao tác: L u kim 20 phút, m i ngày châm 1 l n, châm li n 7 hôm, im HI đã ư gi i, đêm ng yên gi c, theo y pháp trên châm thêm 20 l n, các chírni', 'li II m t, b nh kh i hoàn toàn. 7. CHÍ TH T-TAM ÂM GIAO. Công Năng Ph i H p: Chí Th t là n i Th n khí, Th n tinh l u trú, có công b Th n ích tinh, lùm ơ ư c ng m nh s ng l ng, thanh l i th p nhi t H Tiêu. ư Tam Âm Giao là huy t giao h i c a Túc Tam Âm kinh, có công b Tỳ V , tr v n hóa, l i th y th p, s H Tiêu, thông khí tr , đi u huy t th t, lý tinh cini , ơ ế ịỉ thông kinh l c, kh phong th p. ư Chí Th t l y ích Th n tinh làm ch ; Tam Âm Giao l y đi u khí c 3 ơ k i n h Can, Tỳ, Th n làm tr ng. Hai huy t ph i h p công hi u r t l n, làm tăng nìín ' l c b Can Th n, m nh l ng g i, c tinh quan, ch l u di. ư ỉ ậ Ch Tr : 1. Các ch ng di tinh, t o ti t. ế 2. Các ch ng đau nh c, đau m i l ng g i, do Can Th n b t túc. ư Kinh Nghi m: Chí Th t - Tam Âm Giao h p đ ng ch tr t t b nh vùng sinh d c, ti t ni u. ị ậ ế Có th ph i h p cùng Trung C c - Tam Âm Giao thay nhau s d ng. Ch ng kèm
Image of page 19
267 theo d ng h , Trang C c, Chí Th t có th dùng phép c u, làm tăng năng l c ôn b ươ ư Th n d ng. ươ 8. Đ I HÁCH - THÁI KH . ( õng Năng Ph i H p: Đ i Hách bên trong cùng v i Bào Cung, Bàng Quang t ng ng. Có công ươ l H Nguyên, gi m ti u ti n, sáp tinh ch đái. Thái Khê là Nguyên huy t c a Th n kinh, có công t Th n âm, th i h nhi t, ư ư b Th n khí, tráng nguyên d ng, lý Bào Cung, l i Tam Tiêu, m nh l ng kh e g i. ươ ư Đ i Hách thu c ph m vi B nh S th huy t; Thái Khê thu c ph m vi B n Kinh Vi n Đ o ph i huy t. Hai huy t h p d ng, công hi u m nh làm tăng năng l c b Th n nguyên, ích Th
Image of page 20
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern