{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

These students dont like reading novel much less

Info iconThis preview shows pages 42–44. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
These students don't like reading novel, much less textbook. Nh ng sinh viên này ch ng thích ñọ c ti u thuy ế t, ch ch ư a nói ñế n sách giáo khoa. It's unbelieveable how he could have survived such a freefall, much less live to tell about it on television. Th t không th tin ñượ c anh ta l i có th s ng sót sau cú r ơ i t do ñ ó, ch ñừ ng nói ñế n chuy n lên TV k v nó. 10.6 Ph ñị nh không dùng th ph ñị nh c a ñộ ng t M t s các phó t trong ti ế ng Anh mang ngh ĩ a ph ñị nh (negative adverb), khi ñ ã dùng nó thì trong câu không dùng c u t o ph ñị nh c a ñộ ng t n a: Hardly, barely, scarcely = almost nothing/ almost not at all = h u nh ư không. Hardly ever, seldom, rarely = almost never = h u nh ư không bao gi . subject + negative adverb + positive verb subject + to be + negative adverb John rarely comes to class on time. (John ch ng m y khi ñế n l p ñ úng gi ) Tom hardly studied lastnight. (Tôm ch ng h c gì t i qua) She scarcely remembers the accident. (Cô y khó mà nh ñượ c v tai n n) We seldom see photos of these animals. (Chúng tôi hi ế m khi th y nh c a nh ng ñộ ng v t này)
Background image of page 42

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 43 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng *L ư u ý r ng các phó t này không mang ngh ĩ a ph ñị nh hoàn toàn mà mang ngh ĩ a g n nh ư ph ñị nh. ðặ c bi t là nh ng t nh ư barely scarcely khi ñ i v i nh ng t nh ư enough only ho c nh ng thành ng ch s chính xác. - Do you have enough money for the tution fee? - Only barely . V a ñủ . 10.7 Th ph ñị nh c a m t s ñộ ng t ñặ c bi t ðố i v i nh ng ñộ ng t nh ư to think, to believe, to suppose, to imagine + that + sentense . Khi chuy n sang câu ph ñị nh, ph i c u t o ph ñị nh các ñộ ng t ñ ó, không ñượ c c u t o ph ñị nh m nh ñề th hai. I don't think you came to class yesterday. (Không dùng: I think you didn't come to class yesterday) I don't believe she stays at home now. 10.8 No matter No matter + who/what/which/where/when/how + Subject + verb in present: Dù có... ñ i ch ă ng n a... thì No matter who telephones, say I’m out. Cho dù là ai g i ñế n thì hãy b o là tôi ñ i v ng. No matter where you go, you will find Coca-Cola. Cho dù anh có ñ i ñế n ñ âu, anh c ũ ng s th y nhãn hi u Coca-Cola No matter who = whoever; No matter what = whatever No matter what (whatever) you say, I won’t believe you.
Background image of page 43
Image of page 44
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}