Có 5khả năng chọn một chữ số l? mỗi

This preview shows page 9 - 11 out of 31 pages.

- 5khả năng chọn một chữ số lẻ.- Mỗi cách chọn một chữ số lẻ và 5chữ số chẵn có 66!pcách sắp xếp để tạo thành một số.Như vậy có 655.6!Pcách tạo ra một số mà trong đó có đúng một chữ số lẻ, nhưng trong đó chữ số 0có thể ở vị trí 1a. Do tính bình đẳng của các chữ số đã chọn nên có 16các số trong các số trên mà chữ số 0ở vị trí 1a. Suy ra, số các số cần tìm là 15.6!.5.6!30006. Câu 6:(Đề thi học sinh giỏi Nam Định lớp 12 năm học 2013 –2014)Từ các số 0,1,2,3,4,5,6có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5chữ số khác nhau trong đó luôn có mặt chữ số 6? Lời giảiTa có các trường hợp sau:*) Trường hợp 1: số 6đứng vị trí đầu tiên có 46Acách cho 4số trong 6số còn lại.*) Trường hợp 2: số 6từ vị trí thứ hai đến thứ năm có 43654.AAsố.Vậy có tất cả 4346564.1560AAAsố thỏa mãn đề bài.Câu 7:(Đề thi học sinh giỏi Diễn Châu 3_Nghệ An lớp 11 năm học 2016 –2017)Gọi Xlà tập hợp các số tự nhiên gồm sáu chữ số khác nhau được lập từ các số 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Chọn ngẫu nhiên một số từ Xtính xác suất để số đó có đúng 3chữ số lẻ?Lời giảiTa có số phầntử không gian mẫu 69A. Số cách chọn ba số lẻ từ các số ban đầu là 35C. Còn lại ba chữ số phải là số chẵn có 34Ccách.Vậy xác suất cần tính là 335469..6!1021C CA. Câu 8:( Đề thi học sinh giỏi Đà Nẵng lớp 11 năm học 2010 –2011)Từ tập hợp các số tự nhiên có 5chữ số mà các chữ số đều khác 0, lấy ngẫu nhiên một số. Tính xác suất để trong số tự nhiên lấy ra chỉ có mặt ba chữ số khác nhau.Lời giải:Cách 1: Không gian mẫu: Số các số tự nhiên có 5chữ số mà các chữ số đều khác 0: 5()9n .Gọi A là biến cố :’’Chọn các số tự nhiên chỉ có mặt 3chữ số khác nhau’’:Chọn 3 trong 9 chữ số: 39C.TH1: 1 số xuất hiện 3lần, 2 số còn lại xuất hiện 1 lần: 135!.3!C.TH2: 1 số xuất hiện 1 lần, 2 số còn lại xuất hiện 2 lần: 235!.2!.2!C. Suy ra 3129335!5!()..126003!2!.2!n ACCCcách.
Bμi tËp tæ hîp x¸c suÊt TOÁN HỌC BẮCTRUNGNAM sưu tầm và biên tập Trang 10/31Suy ra 1400()6561P A.Cách 2:Chọn các số tự nhiên có 5chữ số chỉ có mặt 1chữ số: 19C. Chọn các số tự nhiên có 5chữ số chỉ có mặt 2chữ số: TH1: 1 số xuất hiện 4 lần, 1 số xuất hiện 1 lần: 21925!.4!C C.TH2: 1số xuất hiện 3lần, 1số xuất hiện 2 lần: 21925!.2!.3!C C.Chọn các số tự nhiên có 5chữ số chỉ có mặt 4chữ số (1số xuất hiện 2lần, còn lại xuất hiện 1lần): 41945!..2!C C.Chọn các số tự nhiên có 5chữ số khác nhau: 59A.Tổng số cách: 46449cách.5464991400()196561P AVậy xácsuất cần tính là 335469..6!1021C CA. Lo¹i 3: Liªn quan ®Õn vÞ trÝ Câu 1:(Đề thi khảo sát đội tuyển học sinh giỏi lần 2 Vĩnh Phúc lớp 12 năm học 2017 –2018)Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau trong đó 2 số kề nhau không cùng là số lẻ?Lời giảiGọi số đó là 123456Aa a a a a aTheo đề bài, ta có A có nhiều nhất 3 chữ số lẻ.TH1 : A có 1chữ số lẻ: 1alẻ: số cách chọn A: 155.C P1achẵn: số cách chọn A: 1144545C .(.).C CP.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture