AUDITING - Teacher - Topic 6 - Hoan thanh KT

32 kieåm toaùn vieân khoâng theå thöïc

Info iconThis preview shows pages 11–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
32 Kieåm toaùn vieân khoâng theå thöïc hieän caùc thuû tuïc kieåm toaùn caàn thieát ñeå coù theå thu thaäp ñöôïc baèng chöùng kieåm toaùn ñaày ñuû vaø thích hôïp, ñoàng thôøi caùc thuû tuïc thay theá, boå sung cuõng khoâng mang laïi söï thoaû maõn cho KTV veà baèng chöùng thu thaäp ñöôïc Gi i h n ph m vi Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 x Khoâng nhaát trí vôùi ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn veà vieäc löïa choïn vaø aùp duïng chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn hoaëc söï khoâng phuø hôïp cuûa caùc thoâng tin ghi trong BCTC hoaëc phaàn thuyeát minh BCTC. x Ví d uï: s AÙp duïng phöông phaùp khaáu hao TSCÑ khoâng tuaân thuû chuaån möïc. s Khoâng giaûi thích lyù do vaø söï aûnh höôûng cuûa söï thay ñoåi phöông phaùp keá toaùn. 33 B t đồ ng ý ki ế n
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
3/02/2012 12 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 x Khi s không nh t trí v i Giám đố c d n đế n các sai l ch tr ng y ế u trên BCTC. Tuy nhiên, sai l ch ch ư a nh h ưở ng đế n t ng th BCTC x Khi KTV b gi i h n ph m vi ki m toán v m t v n đề tr ng y ế u nh ư ng ch ư a đế n m c làm nh h ưở ng đế n t ng th BCTC. 34 “…Theo yù kieán chuùng toâi, ngoaïi tröø aûnh höôûng (neáu coù) cuûa söï kieän treân, BCTC ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu.” Ý ki ế n ch p nh n t ng ph n D ng ngo i tr Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 35 Gi i h n v ph m vi ki m toán đ ã nh h ưở ng đế n t ng th , khi ế n cho KTV không đủ b ng ch ng đư a ra ý ki ế n v tính trung th c và h p lý c a BCTC. “…Do nhöõng haïn cheá töø phía ñôn vò maø chuùng toâi ñaõ khoâng theå kieåm tra ñöôïc toaøn boä doanh thu, cuõng khoâng nhaän ñöôïc ñuû caùc baûn xaùc nhaän nôï phaûi thu töø khaùch haøng, vaø vì tính troïng yeáu cuûa caùc söï kieän naøy,chuùng toâi töø choái ñöa ra yù kieán cuûa mình veà BCTC cuûa ñôn vò.” T ch i đư a ra ý ki ế n Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 36 Khi khoâng nhaát trí vôùi Giaùm ñoác maø vaán ñeà naøy ñaõ aûnh höôûng ñeán toång theå BCTC, khieán cho BCTC khoâng coøn trung thöïc vaø hôïp lyù nöõa. “…Trong BCTC, giaù trò taøi saûn coá ñònh laø xxx VNÑ; khoaûn vay coâng ty B laø xy VNÑ ñaõ khoâng phaûn aùnh trong soå keá toaùn vaø khoâng coù chöùng töø keá toaùn xaùc minh… Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, vì aûnh höôûng troïng yeáu cuûa nhöõng vaán ñeà noùi treân, BCTC ñaõ phaûn aùnh khoâng trung thöïc vaø khoâng hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu…” Ý ki ế n không ch p nh n
Background image of page 12
3/02/2012 13 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 TÓM T T 37 B á o c á o ki m to á n B t đồ ng ý ki ế n Gi i h n ph m vi M c tr ng y ế u Ch p nh n to à n ph n Không tr ng y ế u Ch p nh n t ng ph n Ch ư a nh h ưở ng đế n t ng th BCTC Không ch p nh n nh h ưở ng đế n t ng th BCTC Ý ki ế n t ch i
Background image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page11 / 13

32 Kieåm toaùn vieân khoâng theå thöïc

This preview shows document pages 11 - 13. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online