AUDITING - Teacher - Topic 6 - Hoan thanh KT

Square4 khoâng giaûi thích lyù do vaø söï

Info icon This preview shows pages 11–13. Sign up to view the full content.

square4 Khoâng giaûi thích lyù do vaø söï aûnh höôûng cuûa söï thay ñoåi phöông phaùp keá toaùn. 33 B t đồ ng ý ki ế n
Image of page 11

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

3/02/2012 12 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 xrhombus Khi s không nh t trí v i Giám đố c d n đế n các sai l ch tr ng y ế u trên BCTC. Tuy nhiên, sai l ch ch ư a nh h ưở ng đế n t ng th BCTC xrhombus Khi KTV b gi i h n ph m vi ki m toán v m t v n đề tr ng y ế u nh ư ng ch ư a đế n m c làm nh h ưở ng đế n t ng th BCTC. 34 “…Theo yù kieán chu ùng toâi, ngoa ïi tröø a ûnh höôûng (neáu coù) cuûa söï kieän treân, BCTC ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu.” Ý ki ế n ch p nh n t ng ph n D ng ngo i tr Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 35 Gi i h n v ph m vi ki m toán đ ã nh h ưở ng đế n t ng th , khi ế n cho KTV không đủ b ng ch ng đư a ra ý ki ế n v tính trung th c và h p lý c a BCTC. “…Do nhöõng haïn cheá töø phía ñôn vò maø chuùng toâi ñaõ khoâng theå kieåm tra ñöôïc toaøn boä doanh thu, cuõng khoâng nhaän ñöôïc ñuû caùc baûn xaùc nhaän nôï phaûi thu töø khaùch haøng, vaø vì tính troïng yeáu cuûa caùc söï kieän naøy,chuùng toâi töø choái ñöa ra yù kieán cuûa mình veà BCTC cuûa ñôn vò.” T ch i đư a ra ý ki ế n Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 36 Khi khoâng nhaát trí vôùi Giaùm ñoác maø vaán ñeà naøy ñaõ aûnh höôûng ñeán toång theå BCTC, khieán cho BCTC khoâng coøn trung thöïc vaø hôïp lyù nöõa. “…Trong BCTC, giaù trò taøi saûn coá ñònh laø xxx VNÑ; khoaûn vay coâng ty B laø xy VNÑ ñaõ khoâng phaûn aùnh trong soå keá toaùn vaø khoâng coù chöùng töø keá toaùn xaùc minh… Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, vì aûnh höôûng troïng yeáu cuûa nhöõng vaán ñeà noùi treân, BCTC ñaõ phaûn aùnh khoâng trung thöïc vaø khoâng hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu…” Ý ki ế n không ch p nh n
Image of page 12
3/02/2012 13 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 TÓM T T 37 B á o c á o ki m to á n B t đồ ng ý ki ế n Gi i h n ph m vi M c tr ng y ế u Ch p nh n to à n ph n Không tr ng y ế u Ch p nh n t ng ph n Ch ư a nh h ưở ng đế n t ng th BCTC Không ch p nh n nh h ưở ng đế n t ng th BCTC Ý ki ế n t ch i
Image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '12
 • DVHGiang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern