L\u00c0M TH \u1ebeN\u00c0O CHU \u1ea8 N B \u1eca CHO IELTS WRITING TASK 2 C\u00f3 r \u1ea5 t nhi\u1ec1 u l \u1eddi khuy\u00ean

Làm th ếnào chu ẩ n b ị cho ielts writing

This preview shows page 8 - 10 out of 161 pages.

LÀM TH NÀO CHU N B CHO IELTS WRITING TASK 2? Có r t nhi u l ời khuyên được đưa ra trong quyển sách này. Dưới đây tôi xin tóm tắ t l i nh ững điều mà tôi đề xu t: Dành nhi u th i gian chu n b hơn là làm bài kiể m tra Khi chúng ta làm m t bài test, chúng ta s xác định được năng lự c c a mình hi ện đang ở m c nào. Tuy nhiên, chúng ta không h ọc thêm được điề u gì m i c . B n s không th c i thi ện đượ c n ế u b n ch vi ế t các bài essays. Trướ c khi vi ế t m t essay, chúng ta nên nghiên c u ch đề và chu n b ý tưở ng, ý ki ế n, và t v ng. Sao chép ý tưở ng c a tôi (gi i thi u trong cu n sách này) N ế u b n ch s d ng các t v ng mà b ạn đã biế t, b n s không h ọc thêm đượ c điề u gì m i, và s không th nào c i thi ện được năng lự c c ủa mình. Điề u b n c n làm là th c hành k ế t n ối các ý tưở ng c a tôi l i v i nhau và vi ế t m t essay hoàn h o. S d ng quy n sách này cùng các tài li u khác c a ILETS Fighter Cu ốn sách này đi kèm vớ i các b tài li u do chính Trung tâm luy n thi IELTS Fighter biên so n đặ c bi t là b tài li u IELTS Writing task 1+2. Các b n có th d dàng tìm th y và t i mi n phí các tài li u này t i website và fanpage c a IELTS Fighter. LÀM TH NÀO S D NG NH ỮNG Ý TƯỞ NG NÀY? M t trong nh ng cách b n có th làm là luy n t p vi ết các đoạn văn sử d ng các ý tưở ng trong sách này
Image of page 8
IELTS Fighter - Trung Tâm Luy n Thi IELTS s 1 Vi t Nam Website: ielts-fighter.com | Hotline: 0903 411 666 Fanpage: Group: IDEAS FOR IELTS TOPIC IELTS FIGHTER Sau đây là một vài ý tưở ng v ch đề The benefits of mobile phones : The mobile phone is the most popular gadget in today’s world. We can stay in touch with family, friends and colleagues wherever we are. Users can send text messages, surf the Internet, take photos and listen to music. Mobiles have also become fashion accessories. Mobile phones have revolutionized the way we communicate. Bằng cách kết nối những ý tưởng này và thêm thắt một vài thứ, chúng ta có thể viết một đoạn văn như sau: The mobile phone has become the most popular gadget in today’s world. The reason for this is that it is portable and versatile. Mobile phones are now carried at all times by most people, allowing us to stay in touch with family, friends and colleagues wherever we are. Furthermore, they now have many more functions than a standard telephone; mobile phone users can send text messages, surf the Internet, take photos and listen to music, as well as making calls. Mobiles have become fashion accessories, and they have revolutionized the way we communicate. (93 words) TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN ĐOẠN VĂN Khi Viết IELTS, chúng ta nên dành thời gian lên ý tưởng cho những đoạn văn ở phần thân bài trước khi bắt đầu vào viết (xem lại cuốn sách IELTS Writing target 7 + để tìm hiểu kĩ hơn) . Bây giờ hãy cùng tìm hiểu cách kết nối những ý tưởng lại với nhau để tạo thành một đoạn văn hoành chỉnh qua ví dụ dưới đây. Đây là câu hỏi:
Image of page 9
Image of page 10

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 161 pages?

  • Three '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture