Từ vựng cơ thể

Bɪg təʊ ngón chân cái 6 bottom tiếng lóng

This preview shows page 3 - 6 out of 9 pages.

bɪg təʊ ngón chân cái 6 bottom (tiếng lóng: bum) ˈbɒtəm (bʌm) mông 7 buttocks ˈbʌtəks mông 8 calf kɑːf bắp chân 9 foot (số nhiều: feet) fʊt (fiːt) bàn chân 10 genitals ˈʤɛnɪtlz cơ quan sinh dục 11 groin grɔɪn háng 12 heel hiːl gót 13 hip hɪp hông 14 knee niː đầu gối 15 leg lɛg chân 16 instep ˈɪnstɛp mu bàn chân 17 ball bɔːl xương khớp ngón chân 18 penis ˈpiːnɪs dương vật 19 pubic hair ˈpʌblɪk heə lông mu
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

20 shin ʃɪn ống chân 21 sole səʊl lòng bàn chân 22 testicles ˈtɛstɪklz hòn dái 23 thigh θaɪ đùi 24 toe təʊ ngón chân 25 little toe ˈlɪtl təʊ ngón út 26 toenail ˈtəʊneɪl móng chân 27 vagina vəˈʤaɪnə âm đạo CÁC BỘ PHẬN CỦA MẮT 1 cornea ˈkɔːnɪə giác mạc 2 eye socket aɪ ˈsɒkɪt hốc mắt 3 eyeball ˈaɪbɔːl nhãn cầu 4 iris ˈaɪərɪs mống mắt (lòng đen) 5 retina ˈrɛtɪnə võng mạc 6 pupil ˈpjuːpl con ngươi CÁC BỘ PHẬN BÊN TRONG CƠ THỂ 1 Achilles tendon əˈkɪliːz ˈtɛndən gân gót chân 2 artery ˈɑːtəri động mạch 3 appendix əˈpɛndɪks ruột thừa 4 bladder ˈblædə bọng đái 5 blood vessel blʌd ˈvɛsl mạch máu 6 brain breɪn não 7 spinal cord ˈspaɪnl kɔːd dây thần kinh 8 esophagus i(ː)ˈsɒfəgəs thực quản 9 cartilage ˈkɑːtɪlɪʤ sụn 10 colon ˈkəʊlən ruột kết
Image of page 4
11 gall bladder hoặc gallbladder gɔːl ˈblædə/ ˈgɔːl ˌblædə túi mật 12 heart hɑːt tim 13 intestines ɪnˈtɛstɪnz ruột 14 large intestine lɑːʤ ɪnˈtɛstɪn ruột già 15 small intestine smɔːl ɪnˈtɛstɪn ruột non 16 kidneys ˈkɪdniz thận 17 ligament ˈlɪgəmənt dây chằng 18 liver ˈlɪvə gan 19 lungs lʌŋz phổi 20 muscle ˈmʌsl cơ bắp 21 pancreas ˈpæŋkrɪəs tụy 22 organ ˈɔːgən cơ quan 23 prostate gland hoặc prostate ˈprɒsteɪt glænd / ˈprɒ steɪt tuyến tiền liệt 24 rectum ˈrɛktəm
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

Image of page 6
 • Winter '16
 • Khoanh tay, cơ thể, ngón tay cái, khớp ngón tay, CỦA CƠ THỂ

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern