Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

53 de îngrijire primit în primele momente de via

Info icon This preview shows pages 53–54. Sign up to view the full content.

    53 de îngrijire primit în primele momente de via ță ș i condi ț iile de mediu pot altera modul de exprimare a genelor implicate în reac ț ia la stres ș i în mecanismele de recompensare care pot sta la baza manifest ă rii ata ș amentului ș i rela ț ion ă rii ș i c ă acest lucru poate fi extrapolat în rândul fiin ț elor umane. Mai recent, cercet ă rile din domeniu arat ă c ă interac ț iunea dintre gene ș i interac ț iunea dintre gene ș i mediu pot contribui la procesul de adaptare ș i de asigurare a rezilien ț ei într-o manier ă complex ă . De ș i interac ț iunile dintre mecanismele biologice ș i factorii protectivi ș i de risc din mediu nu sunt pe deplin în ț ele ș i, cercet ă torii care exploreaz ă aspectele genetice ale rezilien ț ei cred c ă partea biologic ă studiat ă separat nu poate edifica modalitatea prin care un individ va r ă spunde la adversitate. În schimb, factorii genetici ș i biologici pot fi v ă zu ț i ca factori protectori, factori asem ă n ă tori celor apar ț inând mediului înconjur ă tor. De ș i reprezint ă o adev ă rat ă provocare s ă determini modalitatea prin care factorii de mediu, factorii biologici ș i factorii genetici pot interac ț iona astfel încât s ă determine nivelul rezilien ț ei fiec ă rui individ în parte, exist ă totu ș i eviden ț e empirice care arat ă c ă factorii neurologici sunt implica ț i în nivelul predefinit al rezilien ț ei fiec ă rui individ (Waugh, Wager, Fredrickson, Noll ș i Taylor 2008). Un studiu empiric a ar ă tat c ă atunci când unui grup de persoane reziliente le-au fost ar ă tate imagini neutre sau imagini cu un real poten ț ial amenin ță tor, acestea au prezentat reac ț ii neuronale doar la imaginile cu poten ț ial amenin ță tor. Mai mult, persoanele reziliente au revenit mai rapid la nivelul lor ini ț ial cardiac ș i neuronal comparativ cu grupul persoanelor cu rezilien ță sc ă zut ă (care au reac ț ionat mai rapid, mai îndelungat la stimuli ș i ș i-au revenit mai greu dup ă ce ace ș tia au încetat s ă mai ac ț ioneze), dup ă cum au ar ă tat probele biologice preluate din amigdale ș i din zonele insulare ale creierului. Datorit ă sistemelor variate implicate în studierea rezilien ț ei, Kim-Cohen (2007) argumenteaz ă c ă aceasta ar trebui studiat ă la niveluri diferite de la nivelurile moleculare la cele comportamentale ș i culturale. Este dificil de studiat toate aceste contexte ș i interac ț iunea lor simultan iar cercetarea la aceste niveluri este util ă tuturor cercet ă torilor interesa ț i de în ț elegerea fenomenului de rezilien ță . Totu ș i, leg ă tura dintre neuro ș tiin ță ș i educa ț ie st ă în etapele sale de dezvoltare, de aceea este important pentru cercet ă tori s ă construiasc ă cercet ă ri plecând de la eviden ț ele existente în literatur ă .
Image of page 53

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 54
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern