Banka e Shqipëris� si nj� institucion q� aktivitetin e vet e zhvillon në

Banka e shqipëris? si nj? institucion q? aktivitetin

This preview shows page 12 - 14 out of 16 pages.

Banka e Shqipërisë, si një institucion që aktivitetin e vet e zhvillon në kushtet e një ekonomie në tranzicion, financon qeverinë nëpërmjet kredisë direkte. Përqindjet e lejuara përfinancim janë përcaktuar duke marrë për bazë teoritë ekonomike të ndërtuara për këtë qëllim, përvojën e vendeve të tjera, konsultimet me ekspertët e organizmave ndërkombëtarë. Marrëdhënia midis Bankës së Shqipërisë dhe Qeverisë Shqiptare përcaktohet si marrëdhënie kontraktuale, që përfshin kreditorin, debitorin dhe interesin e huasë.Mbi të gjitha, kjo marrëdhënie bëhet publike duke rritur shkallën e transparencës. 12
Image of page 12
Operacionet e menaxhimit të borxhit në tregun primar duhet të jenë transparente dhe të mirëpërcaktuara e parashikuara. Pavarësisht nga mekanizmi që përdoret për të mbledhur fonde, përvoja tregon se kostot e huamarrjes janë zakonisht të minimizuara dhe funksionet e tregut më efikase kur operacionet e qeverisë janë transparente. Për shembull, duke publikuar planet e huamarrjes më parë dhe duke vepruar në mënyrë konsistente kur emëtohen letra me vlerë të reja emëtuesi krijon mundësi të barabarta për investitorët. Kushtet dhe afatet e emëtimeve të reja duhet të bëhen publike dhe të kuptohen qartë nga ana e investitorëve. Administratorët e borxhit duhet të monitorojnëzhvillimet e tregut në mënyrë që ata të jenë në gjendje të reagojnë shpejt kur rrethanat e kërkojnë. Qeveritë dhe bankat qendrore duhet të promovojnë zhvillimin e qëndrueshëm të tregjeve dytësore që tëmund të funksionojnë në mënyrë efektive nën kushtet e tregut.Në shumë vende, menaxherët e borxhit dhe bankat qendrore punojnë ngushtë me rregullatorët e sektorit financiar dhe të pjesëmarrësve të tregut në këtë drejtim. Ajo gjithashtu mund të përfshijë nxitjen e zhvillimit të një tregu aktiv të repove, për të përmirësuar likuiditetin në letrat me vlerë, dhe minimizuar riskun e kreditit me anë të kolateraleve. Bankat qëndrore luajnë një rol të rëndësishëm në promovimin, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e tregjeve eficente për letrat me vlerë të qeverisë me ndjekjen e politikave të suksesshme monetare. Me hartimin dhe zbatimin e politikës monetare në një mënyrë që është në përputhje me objektivat e tyre të deklaruara të politikës monetare, bankat qendrore ndihmojnë për të rritur gatishmërinë e pjesëmarrësve të tregut që të inevstojnë e marrin pjesë në transaksione të tregut. Bankat Qëndrore realizojnë zbatimin e politikës monetare duke përdorur instrumentet indirekte që përfshijnë transaksionet në letra me vlerë të qeverisë. 3. Funksioni i Thesarit Qeveritë duhet të sigurojnë zbatimin efikas të buxheteve të tyre dhe menaxhimine mirë të burimeve të tyre financiare. Agjencitë e shpenzimeve duhet të pajisen me fondet e nevojshme për zbatimin e buxhetit në kohën e duhur, dhe kostoja e huamarrjes së qeverisë duhet të minimizohet. Menaxhimi i kujdesshëm i aktiveve dhe detyrimeve financiare është gjithashtu i nevojshëm. Menaxhimi financiar në kuadër të qeverisë përfshin disa aktivitete apo objektiva si: formulimin e politikave fiskale;
Image of page 13
Image of page 14

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 16 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors