Tr ắ c nghi ệ m 1 bằng chứng kiểm toán

Info icon This preview shows pages 18–20. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TR C NGHI M 1. Bằng chứng kiểm toán đầy đủ là: a. Bằng chứng kiểm toán viên đã thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán cần thiết. b. Bằng chứng của kiểm toán viên về sự chính xác của tất cả các khoản mục trên báo cáo tài chính . c. Một vấn đề thuộc về sự xét đoán nghề nghiệp của kiểm toán viên trên cơ sở xem xét về rủi ro và trọng yếu. d. Cả ba câu trên đều đúng. 2. Việc kiểm tra các tài liệu của một nghiệp vụ từ khi phát sinh đến khi vào sổ sách cho bằng chứng về : a. Các nghiệp vụ ghi chép trên sổ sách thì có thực. b. Sổ sách ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh. c. Sự chính xác của số liệu trên sổ sách kế toán. d. Cả ba câu trên đều đúng. 3. Để kiểm tra sự hợp lý của chi phí lãi vay, kiểm toán viên ước tính chi phí lãi vay bằng cách nhân mức nợ vay bình quân với lãi suất bình quân; sau đó so sánh chi phí lãi vay ước tính với chi
Image of page 18

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
19 phí lãi vay sổ sách của đơn vị. Đó là thí dụ về kỹ thuật : a. Tính toán. b. Phân tích. c. Kiểm tra đôi chiếu. d. Scanning. 4. Kiểm toán viên thu thập các bằng chứng cho mục tiêu đánh giá của khoản mục nợ phải thu khách hàng, bằng chứng nào được kiểm toán viên cho là có độ tin cậy cao nhất: a. Thư xác nhận phải thu khách hàng b. Phỏng vấn Kế toán trưởng về khả năng thu hồi của nợ phải thụ c. Giấy báo có của ngân hàng được lưu tại đơn vị về việc thu tiền của khoản nợ phả i thu trên d. Các bằng chứng trên có độ tin cậy như nhau 5. Thí dụ nào sau đây là của thủ tục phân tích : a. Phân tích số dư nợ phải thu theo từng món nợ, đối chiếu với sổ chi tiết . b. Phân chia các khoản nợ phải thu thành từng nhóm theo số tiền phải thu để tiến hành kiểm tra riêng rẽ từng nhóm. c. Tính tốc độ luân chuyển hàng tồn kho và đối chiếu với tỷ số này của năm trưiớc. d. Phân tích tài khoản thành số dư đầu kỳ, các nghiệp vụ tăng giảm trong kỳ để kiểm tra chứng từ gốc. 6. Việc kiểm tra chứng từ gốc của các nghiệp vụ ghi chép trên sổ sách của đơn vị là một thủ tục kiểm toán nhằm thu thập bằng chứng chủ yếu về : a. Sự phát sinh thực sự của các nghiệp vụ được ghi chép trên sổ sách . b. Sự đầy đủ của việc ghi chép các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ. c. Đơn vị không bỏ sót các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ. d. Cả ba câu trên đều đúng. 7. Thủ tục nào sau đây thỏa mãn mục tiêu kiểm toán “Sự chính xác trong ghi chép” : a. Kiểm tra chứng từ gốc của nghiệp vụ ghi chép trên sổ sách .
Image of page 19
Image of page 20
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern