Ñoái vôùi boä truyeàn baùnh raêng kín coù theå tieán haønh theo caùc böôùc sau

Ñoái vôùi boä truyeàn baùnh raêng kín coù

This preview shows page 25 - 26 out of 26 pages.

Ñoái vôùi boä truyeàn baùnh raêng kín, coù theå tieán haønh theo caùc böôùc sau: 1. Choïn vaät lieäu baùnh raêng, caùch nhieät luyeän vaø caùch xaùc ñònh cô tính cuûa vaät lieäu: giôùi haïn beàn, giôùi haïn moûi, ñoä raén beà maët. 2. Öùng suaát cho pheùp. 3. Ñònh taûi troïng tính (choïn sô boä heä soá taûi troïng K = 1,3 ÷ 1,5) 4. Choïn heä soá chieàu roäng baùnh raêng Ψ A (hay Ψ L neáu thieát keá boä truyeàn baùnh raêng noùn)
Image of page 25

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 8. TRUYEÀN ÑOÄNG BAÙNH RAÊNG 184 5. Xaùc ñònh khoaûng caùch truïc A (hay chieàu daøi noùn L) theo coâng thöùc tính söùc beàn tieáp xuùc (8.38), (8.48). 6. Ñònh chính xaùc heä soá taûi troïng (theo vaän toác voøng, caáp chính xaùc vaø tyû soá b/d 1 : duøng baûng 8.4, 8.5) vaø so saùnh vôùi heä soá taûi troïng ñaõ choïn ôû böôùc 3. Neáu khaùc nhieàu vôùi trò soá ñaõ choïn, caàn choïn laïi K vaø tính laïi A (hay L). 7. Xaùc ñònh moâ ñun theo coâng thöùc: m n = (0,01 ÷ 0,02).A (baùnh raêng truïc) (8.50) m s = (0,02 ÷ 0,03).L (baùnh raêng noùn) (8.51) soá raêng, goùc nghieâng (ñoái vôùi baùnh raêng nghieâng) vaø tính söùc beàn uoán cuûa raêng. 8. Kieåm nghieäm söùc beàn cuûa raêng khi chòu quaù taûi ñoät ngoät (tröôøng hôïp boä truyeàn bò quaù taûi luùc laøm vieäc). 9. Tính caùc kích thöôùc chuû yeáu cuûa boä truyeàn. 10. Tính löïc taùc duïng leân truïc.
Image of page 26
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes