AUDITING - Students - Topic 2 - TQVKT [Compatibility Mode]

Tuân th ? chu ẩ n m ự c chuyên môn ki ể m

Info iconThis preview shows pages 12–14. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Tuân th ủ chu ẩ n m ự c chuyên môn: Ki ể m toán viên c ầ n ph ả i tuân th ủ theo nh ữ ng chu ẩ n m ự c chuyên môn đượ c quy đị nh b ở i Nhà n ướ c, t ổ ch ứ c ngh ề nghi ệ p Chu ẩ n m ự c v ề đạ o đứ c ngh ề nghi ệ p Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 35 VD: KTV Toaøn kieåm toaùn BCTC cuûa coâng ty Sinh Lôïi. Trong naêm, Giaùm ñoác Sinh Lôïi ñaõ chA ñaïo thöïc hieän moät soá gian laän vôùi thuû thuaät tinh vi. Toaøn khoâng phaùt hieän ñöôïc caùc gian laän naøy neân ñöa ra yù kieán chaáp nhaän toaøn phaàn. Tuaán, moät sinh vieân ngheøo, gom goùp möôïn ñöôïc cuûa ngöôøi thaân ñöôïc 30 trieäu ñoàng ñaõ quyeát ñònh mua coå phieáu cuûa Sinh Lôïi do thaáy tình hình kinh doanh cuûa Sinh Lôïi treân BCTC raát toát. Sau ñoù Sinh Lôïi phaù saûn vaø Tuaán maát heát tieàn. b ¡i seõ laø ngöôøi chòu traùch nhieäm ñeàn buø cho Tuaán? TRÁCH NHI Ệ M C Ủ A KI Ể M TOÁN VIÊN Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 36 Nhaø quaûn lyù phaûi chòu traùch nhieäm veà :- Tính trung thöïc cuûa BCTC.- Söï tuaân thuû luaät phaùp & quy ñònh ... KTV coù traùch nhieäm thöïc hieän kieåm toaùn theo VS¡ ñeå ñaûm baûo hôïp lyù: BCTC khoâng coù sai leäch troïng yeáu !!! TRÁCH NHI Ệ M C Ủ A KI Ể M TOÁN VIÊN Traùch nhieäm cuûa nhaø quaûn lyù vaø kieåm toaùn vieân ñoái vôùi sai phaïm cuûa ñôn vò 13 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 37 Ý ki ế n Ý ki ế n ki ể m toán ki ể m toán H ạ n ch ế ti ề m tàng H ạ n ch ế ti ề m tàng Đả m b ả o h ợ p lý Đả m b ả o h ợ p lý Hoà Hoài nghi nghi ngh ề ngh ề nghi ệ p nghi ệ p TRÁCH NHI Ệ M C Ủ A KI Ể M TOÁN VIÊN Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 38 H ạ n ch ế ti ề m tàng:- Ki ể m toán viên th ườ ng ch ỉ l ấ y m ẫ u để ki ể m tra.- H ạ n ch ế ti ề m tàng c ủ a h ệ th ố ng ki ể m soát n ộ i b ộ- B ằ ng ch ứ ng ki ể m toán ch ỉ mang tính ch ấ t thuy ế t ph ụ c ch ứ không nh ằ m ch ứ ng minh tuy ệ t đố i chính xác- Quá trình ki ể m toán luôn đ òi h ỏ i xét đ oán ngh ề nghi ệ p c ủ a ki ể m toán viên TRÁCH NHI Ệ M C Ủ A KI Ể M TOÁN VIÊN Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 39 Đả m b ả o h ợ p lý Đả m b ả o h ợ p lý là m ứ c độ đả m b ả o cao do ki ể m toán viên cung c ấ p cho ng ườ i s ử d ụ ng báo cáo tài chính, nh ư ng không ph ả i là s ự đả m b ả o tuy ệ t đố i xu ấ t phát t ừ nh ữ ng h ạ n ch ế ti ề m tàng nêu trên....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page12 / 14

Tuân th chu ẩ n m ự c chuyên môn Ki ể m toán...

This preview shows document pages 12 - 14. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online