AUDITING - Students - Topic 2 - TQVKT [Compatibility Mode]

A ngành ngh ề và ph ả i t ự ki ề m ch

Info icon This preview shows pages 12–14. Sign up to view the full content.

a ngành ngh , và ph i t ki m ch ếđể không có nh ng hành vi có th gây t n h i cho uy tín c a ngh nghi p. Tuân th chu n m c chuyên môn: Ki m toán viên c n ph i tuân th theo nh ng chu n m c chuyên môn đượ c quy đị nh b i Nhà n ướ c, t ch c ngh nghi p Chu n m c v đạ o đứ c ngh nghi p Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 35 VD: KTV Toaøn kieåm toa ùn BCTC cuûa coâng ty Sinh Lôïi. Trong naêm, Giaùm ñoác Sinh Lôïi ñaõ chæ ñaïo thöïc hieän moät soá gian laän vôùi thuû thuaät tinh vi. Toaøn khoâng phaùt hieän ñöôïc caùc gian laän naøy neân ñöa ra yù kieán chaáp nhaän toaøn phaàn. Tuaán, moät sinh vieân ngheøo, gom goùp möôïn ñöôïc cuûa ngöôøi thaân ñöôïc 30 trieäu ñoàng ñaõ quyeát ñònh mua coå phieáu cuûa Sinh Lôïi do thaáy tình hình kinh doanh cuûa Sinh Lôïi treân BCTC raát toát. Sau ñoù Sinh Lôïi pha ù saûn vaø Tuaán maát heát tieàn. barb2right Ai seõ laø ngöôøi chòu traùch nhieäm ñeàn buø cho Tuaán? TRÁCH NHI M C A KI M TOÁN VIÊN Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 36 Nhaø quaûn lyù pha ûi chòu tra ùch nhieäm veà : - Tính trung thöïc cuûa BCTC. - Söï tuaân thuû luaät phaùp & quy ñònh ... KTV coù traùch nhieäm thöïc hieän kieåm toa ùn theo VSA ñeå ñaûm baûo hôïp lyù: BCTC khoâng coù sai leäch troïng yeáu !!! TRÁCH NHI M C A KI M TOÁN VIÊN Traùch nhieäm cuûa nhaø quaûn lyù vaø kieåm toaùn vieân ñoái vôùi sai phaïm cuûa ñôn vò
Image of page 12

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

13 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 37 Ý ki ế n ki m toán H n ch ế ti m tàng Đả m b o h p lý Hoà Hoài nghi nghi ngh ngh nghi p TRÁCH NHI M C A KI M TOÁN VIÊN Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 38 H n ch ế ti m tàng: - Ki m toán viên th ườ ng ch l y m u để ki m tra. - H n ch ế ti m tàng c a h th ng ki m soát n i b - B ng ch ng ki m toán ch mang tính ch t thuy ế t ph c ch không nh m ch ng minh tuy t đố i chính xác - Quá trình ki m toán luôn đ òi h i xét đ oán ngh nghi p c a ki m toán viên TRÁCH NHI M C A KI M TOÁN VIÊN Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 39 Đả m b o h p lý Đả m b o h p lý là m c độ đả m b o cao do ki m toán viên cung c p cho ng ườ i s d ng báo cáo tài chính, nh ư ng không ph i s đả m b o tuy t đố i xu t phát t nh ng h n ch ế ti m tàng nêu trên.
Image of page 13
Image of page 14
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '12
 • DVHGiang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern