Een sterk zure kationenwisselaar kan in het

Info icon This preview shows pages 205–207. Sign up to view the full content.

een sterk zure kationenwisselaar kan in het laboratorium bepaald worden door te meten hoeveel millimol natriumionen worden opgenomen door 1 gram van het droge hars in de geprotoneerde vorm. Op een gelijkaardige manier kan de capaciteit van een sterk basische anionenwisselaar bepaald worden door de hoeveelheid chloride-ionen te meten die door 1 gram van het droge hars in de hydroxidevorm wordt opgenomen. Typische theoretische waarden zijn gelegen tussen 2 en 10 meq g -1 (milli- equivalenten per gram). Er dient opgemerkt te worden dat ionen met grote afmetingen niet kunnen opgenomen worden door een ionenwisselaar met veel kruisverbindingen, zodat de effectieve capaciteit van het hars voor die bepaalde ionen drastisch wordt gereduceerd. Voor zulke ionen moeten ionenwisselaars met macroporiën worden gebruikt. 9.1.4 Omzetting van de ionenwisselaar van de ene ionische vorm in de andere Het is vaak vereist om een ionenwisselaar volledig om te zetten van de ene ionische vorm in de andere. Dit moet gebeuren na regeneratie, wanneer regeneratie wordt toegepast om de ionenwisselaar te reinigen (bijv. als een standard grade ionenwisselaar wordt gebruikt). Men laat een overmaat van een geschikte zoutoplossing door een kolom met de ionenwisselaar stromen. De omzetting verloopt gemakkelijk als het ion dat op de ionenwisselaar moet gebracht worden een hogere of een slechts weinig lagere affiniteit heeft dan het ion dat zich reeds op de ionenwisselaar bevindt. Wanneer een ion met een kleine lading op de ionenwisselaar moet verplaatst worden door een ion met een grote lading, dan wordt de omzetting eenvoudiger als men gebruik maakt van een verdunde oplossing van het ion met de grote lading (bijv. een 0,01 M oplossing). Daarentegen moet een geconcentreerde oplossing van het ion met de kleine lading (bijv. 1 M) gebruikt worden om een ion met een grote lading dat op de ionenwisselaar is gebonden te vervangen door een ion met kleine lading. Sterk zure kationenwisselaars worden meestal geleverd in de H-vorm of in de Na-vorm. Om een sterk zure kationenwisselaar in de Na-vorm om te zetten naar de H-vorm, behandelt men het hars met
Image of page 205

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.