P chính sách khuy ? n khích đầu tƣ chính

 • No School
 • AA 1
 • 111

This preview shows page 25 - 27 out of 111 pages.

p: chính sách khuy ế n khích đầu tƣ, chính sách thuế , xu t nh p kh u, kh u hao tài s n c định… + M ức độ c nh tranh: doanh nghi p ho ạt độ ng trong ngành có m c c nh tranh cao thì đòi hỏi đầu tƣ đổ i m i thi ế t b nhi ều hơn, công nghệ và nâng cao ch t lƣợ ng s n ph ẩm để tăng năng lự c c nh tranh. + Th trƣờ ng tài chính và h th ng trung gian tài chính: n ế u th trƣờ ng và trung gian tài chính phát tri n thì các công c và hình th ức huy độ ng v ốn đa dạ ng hơn, doanh nghiệ p có th huy độ ng v ốn và tăng khả năng sinh lời thông qua đầu tƣ v n nhàn r i, t đó dễ dàng hơn trong thự c hi ện đầu tƣ dài hạ n gián ti ế p. 1.3. D ự báo tài chính 1.3 .1. Khái niệm và mục đích dự báo tài chính D báo là m t môn khoa h c h ế t s c r ng l ớn, nhìn chung, nó đề c ập đế n vi c xem xét th i k đã qua, nhìn nhậ n hi n t ại và ƣớc tính tƣơng lai củ a m t ch th khi đƣợc đặ t trong m t vi n c nh nh ất đị nh. - Khái ni m : K ế ho ch hóa tài chính hay d báo tài chính là vi c trình bày m t cách có h th ng các d ki ế n v nhu c u v n, t ch c ngu n v ốn để th c hi n ho ạt độ ng c a doanh nghi p nh ằm đạt đƣợ c nh ng k ế t qu , m c tiêu nh ất đị nh trong tƣơng lai. (Ngu n: TLTK s 14, trang 384) - M ục đích dự báo tài chính : L p k ế ho ạch và điề u ch nh k ế ho ch tài chính c ủa công ty hàng năm là mộ t công vi c quan tr ọng đố i v i h u h ế t nh ng nhà qu n tr doanh nghi p. Th m chí, k ế t qu cu i cùng c a k ế ho ạch tài chính này đôi khi lạ i không quan tr ng b ng quá trình ta th c hi n vi c tính toán và d báo. B i, trong quá trình chu n b k ế ho ạch này ngƣờ i th c hi ện cũng tự nh n th ức đƣợ c nh ng v n đề có th s đố i m ặt trong tƣơng lai và xác đị nh cho mình m t l trình để đi tiế p. S c n thi ế t và t m quan tr ng c a vi c l p d báo tài chính th hi n nh ng khía c nh:
Image of page 25

Subscribe to view the full document.

21 + Giúp cho ngƣời lãnh đạ o, nhà qu n tr doanh nghi ệp xác đị nh rõ m c tiêu tài chính c ần đạ t t i trong m t kho ng th ời gian xác đị nh. T đó cân nhắ c tính kh thi, hi u qu c a các quy ết định đầu tƣ hay tài trợ .
Image of page 26
Image of page 27
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes