Ϲθϵϯϯϱϳϯϰϳϯϭϯϭϯϯϭϭϯϲϱϲϲϯϲθϱ

Info icon This preview shows pages 110–112. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ϲϴϵ͘ϯϮϱ͕ϳϯϰϳϯ͘ϭϮϬ͕ϯϯϭϬϮϲϱϲ͘ϲϯϲ͕ϴϱͲͲϭͲϰ͘Ϭϳϲ͕ϯϴͲͲϰ͘Ϭϳϲ͕ϯϴ h^±ϭ͕ϮϬϴ͘ϴϴ h^±ϭ͕ϮϬϴ͘ϴϴ h^±ϭ͕ϮϬϴ͘ϴϴ 5 ϴ KƉĞƌĂƐŝŽŶĂů²W±ϲϰϰϵϵ͘ϱϲϱ͕ϵϰϮϭϰϯϰϵϵ͘ϱϲϱ͕ϵϰͲͲϯϮ ϯϱϭ͘ϬϱϮ͕ϯϴϰϭϲ͘ϲϲϰ͕ϳϴϲͲͲͲͲϭϭϯϭ͘ϴϰϴ͕ϳϴͲͲϭ͕ϳϴϭ͕ϳϴ ϲ W±±d>ĂŝŶŶLJĂϴϵϮϭϬ͘ϬϭϮ͕ϰϳϰϱϰϰϮϭϬ͘ϬϭϮ͕ϰϳϭϰϳ͘ϲϴϴ͕ϯϯ ϱϮϬϭ͘ϯϯϮ͕ϲϯϯϲϮϳ͕ϲϬϭϴϮϯϲϯ͕ϵϭͲͲϮͲϱϬ͕ϬϬͲ ͲϱϬ͕ϬϬ 9 W±ddůĂŝŶŶLJĂ WĞŵĞƌŝŶƚĂŚWƵƐĂƚ ϭϳͲϭϭϲͲͲͲͲͲͲͲϱͲͲͲͲϭͲͲͲ ͲͲ <ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶϲͲϰϮͲͲͲͲͲͲͲϮͲͲͲͲͲ ͲͲͲͲͲ ²ĂĚĂŶ>ĂŝŶŶLJĂϭϭͲϳϰͲͲͲͲͲͲͲϯͲͲͲͲ ϭͲͲͲͲͲ ϭϬ W±ddůĂŝŶŶLJĂƉĂĚĂ ²,DEĚĂŶ²>h± ϳϮϮϭϬ͘ϬϭϮ͕ϰϳϯϰϯϴϮϭϬ͘ϬϭϮ͕ϰϳϭϰϳ͘ϲϴϴ͕ϯϯϱϮϬϭ͘ϯϯϮ͕ϲϯϯϲϮϳ͕ϲϬϭϯϮϯϲϯ͕ϵϭͲͲϭͲϱϬ͕ϬϬͲͲϱϬ͕ϬϬ ²,DEϱϭϮϬϵ͘Ϯϲϲ͕ϰϭϮϲϮϱϮϬϵ͘Ϯϲϲ͕ϰϭϭϭϳ͘ϰϮϭ͕ϰϲϰϮϬϭ͘Ϯϴϱ͕ϯϬϮϱϱϵ͕ϲϱϳͲͲͲͲϭͲͲͲͲͲ ²>h±Ϯϭϳϰϲ͕Ϭϲϴϭϯϳϰϲ͕ϬϲϯϮϲϲ͕ϴϳϭϰϳ͕ϯϯϭϲϳ͕ϵϱ ϲϮϯϲϯ͕ϵϭͲͲͲͲϱϬ͕ϬϬͲͲϱϬ͕ϬϬ WƵƐĂƚϰϭϰϭϮ͘ϭϯϴ͘ϭϭϮ͕ϰϮϭϳϳϮϯϳϭϮ͘ϭϯϴ͘ϭϭϮ͕ϰϮϳϬϴϭ͘ϵϴϯ͕ϵϵϭϭϲ͘ϯϵϳ͘ϰϱϵ͕ϮϬϯϲϱ͘ϱϯϰ͘ϬϳϮ͕ϲϮϴϬϭϭϰϳ͘Ϯϰϵ͕ϴϳͲͲ Ϯϵϳϳ͘ϯϰϲ͕ϳϰϰϮ͘ϴϬϰ͕ϴϭͲϱ͘ϭϮϲ͘ϳϲϲ͕ϲϰϱ͘ϭϲϵ͘ϱϳϭ͕ϰϱ h^±ϮϴϮ͕ϯϱϭ͘ϮϮ h^±ϮϴϮ͕ϯϱϭ͘ϮϮ h^±ϮϴϮ͕ϯϱϭ͘ϮϮ h^±ϱϭ͕Ϯϲϱ͘ϳϰ h^±ϱϭ͕Ϯϲϱ͘ϳϰ :ƵŵůĂŚZƵƉŝĂŚ WƵƐĂƚ ϰϭϰϭϱ͘ϱϭϳ͘ϱϳϰ͕ϭϳϭϳϳϮϯϳϭϱ͘ϱϭϳ͘ϱϳϰ͕ϭϳϳϬϴϭ͘ϵϴϯ͕ϵϵϭϭ ϲ͘ϯϵϳ͘ϰϱϵ͕ϮϬϯϲϴ͘ϵϭϯ͘ϱϯϰ͕ϯϳϴϬϭϭϰϳ͘Ϯϰϵ͕ϴϳͲͲϮϵ ϳϳ͘ϯϰϲ͕ϳϰϰϮ͘ϴϬϰ͕ϴϭͲϱ͘ϳϰϬ͘ϯϲϲ͕Ϯϴϱ͘ϳϴϯ͘ϭϳϭ͕Ϭϵ ±ĂĞƌĂŚϰϵϵϰϲϱ͘ϴϲϴ͕ϰϬϭϭϵϯϴϬϰϲϱ͘ϴϲϴ͕ϰϬϭϱϴϲϴ͘ϲϵϵ͕ϮϯϱϬϮϴϲ͘ϳϴϭ͕ϲϵϱϬϮϯ͘Ϯϰϵ͕Ϭϭϴϭϭϵϭϲ͘ϲϬϭ͕ϲϴͲͲϮϮϳϬ͘ϱϯϲ͕ϳϵϭϭ͘ϵϬϬ͕Ϯϭϰ͘ϳϰϲ͕ϮϱϳϬϵ͕Ϭϴϭϳ͘ϯϱϱ͕ϱϰ WƌŽǀŝŶƐŝϮϯϭϮϱϵ͘ϱϰϰ͕ϰϴϱϰϭϳϳϮϱϵ͘ϱϰϰ͕ϰϴϳϵϯϯ͘ϯϯϮ͕ϴϬϭϳϭϲϰ͘ϱϰϱ͕ϲϰϭϵϰ͘ϮϲϮ͕ϬϰϰϮϴϰ͘ϱϴϰ͕ϭϰͲͲϭϮϱϮ͘ϴϭϵ͕ϴϲϳ͘ϳϯϴ͕ϭϱϯ͘ϰϱϭ͕ϲϬϱϱϱ͕ϭϬϭϭ͘ϳϰϰ͕ϴϱ <ĂďƵƉĂƚĞŶͬ<ŽƚĂϮϲϴϮϬϲ͘ϯϮϯ͕ϵϮϲϱϮϬϯϮϬϲ͘ϯϮϯ͕ϵϮϳϵϯϱ͘ϯϲϲ͕ϰϯϯϯϭϮϮ͘Ϯϯϲ͕Ϭϱϯϭϭϴ͘ϵϴϲ͕ϵϳϯϵϭϭϭϮ͘Ϭϭϳ͕ϱϰͲͲϭϬ ϭϳ͘ϳϭϲ͕ϵϯϰ͘ϭϲϮ͕Ϭϲϭ͘Ϯϵϰ͕ϲϱϭϱϯ͕ϵϴϱ͘ϲϭϬ͕ϲϵ
Image of page 110

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Buku IV - Lampiran IHPS I Tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan 3 ;ŶŝůĂŝĚĂůĂŵũƵƚĂƌƵƉŝĂŚĚĂŶƌŝďƵǀĂůĂƐͿ ,ĂůĂŵĂŶϯͲ>ĂŵƉŝƌĂŶϭ <ĞƚĞƌĂŶŐĂŶ
Image of page 111
Image of page 112
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern