Cash Equivalents kæ ʃ ɪˈ kw ɪ v ə l ə nts Các khoản tương đương tiền Những tài

Cash equivalents kæ ʃ ɪˈ kw ɪ v ə l ə nts các

This preview shows page 41 - 44 out of 136 pages.

Cash Equivalents /kæ ʃ ɪˈ kw ɪ v ə l ə nts/ Các khoản tương đương tiền Những tài sản có thể chuyển đổi thành tiền một cách nhanh chóng, bao gồm Trái phiếu chính phủ Mỹ, chứng chỉ tiền gửi ngân hàng, chấp phiếu, trái phiếu doanh nghiệp ... Classified balance sheet / ˈ klæs ɪ fa ɪd ˈbælə ns ʃiːt / Bảng cân đối kế toán được phân nhóm Một bảng cân đối kế toán trong đó các tài khoản được phân loại thành các nhóm hữu ích cho người đọc . Contra account / ˈ k ɒ ntr ə əˈ ka ʊ nt/ Bút toán cấn trừ công nợ Một tài khoản trên sổ cái chung được dùng để giảm giá trị của tài khoản liên quan. Cost model /k ɒst ˈmɒ dl/ Phương pháp nguyên giá Phương pháp được sử dụng như một chính sách kế toán để báo cáo giá trị ghi sổ của PPE (tài sản cố định) trong bảng cân đối kế toán. Nó đòi hỏi một giá trị còn lại của tài sản phải được tính chi phí ban đầu (chi phí lịch sử) trừ đi mọi khấu hao lũy kế và suy giảm giá trị .
Image of page 41

Subscribe to view the full document.

31 Credit sale / ˈ kr ɛ d ɪ t se ɪ l/ Bán hàng thu tiền sau Gia o dịch bán hàng mà doanh nghiệp chấp nhận cho khách hàng trả tiền sau khi nhận được sản phẩm . Current assets / ˈ k ʌ r ənt ˈæsɛ ts/ Tài sản ngắn hạn (Tài sản lưu động) Những tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi ra tiền mặt trong vòng 12 tháng của một chu kỳ kinh doanh. Tài sản ngắn hạn bao gồm tiền mặt, tài khoản nhận được, đầu tư, chứng khoán có thể bán được, chi phí trả trước hoặc những tài sản có tính thanh khoản khác. Current liabilities / ˈ k ʌ r ənt ˌlaɪəˈ b ɪ l ɪ tiz/ Nợ ngắn hạn (Nợ lưu động) Tổng giá trị các khoản nợ còn phải trả có thời hạn thanh toán không quá 12 tháng hoặc dưới một chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường như các khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, các khoản phải trả dài hạn khác, vay và nợ thuê tài chính tại thời điểm báo cáo. Deferred tax assets /d ɪˈ f ɜːd tæks ˈæsɛ ts/ Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh bị hoãn lại kỳ sau Thuế thu nhập hoãn lại phải trả là thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai tính trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành.
Image of page 42
32 Derivatives /d ɪˈ r ɪ v ə t ɪ vz/ Chứng khoán phái sinh Một công cụ tài chính, giá trị của Chứng khoán phái sinh phụ thuộc vào một hoặc nhiều loại tài sản cơ sở.
Image of page 43

Subscribe to view the full document.

Image of page 44
 • Fall '15
 • john

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes