? ərçiv ə də sə hv haqq ında mə lumat əks

This preview shows page 8 - 10 out of 83 pages.

ç ə rçiv ə d ə s ə hv haqq ı nda m ə lumat ə ks olunacaqd ı r ( şə k.1.3-1). 1 Bunun üçün File Exit ə mrini yerin ə yetirm ə k laz ı md ı r. F ə sil 1 Mathcad 12 16 şə k. 1.3-1 Riyazi ifad ə ni v ə ya funksiyan ı simvolik hesablamaq üçün kursoru Symbolic al ə tl ə r panelind ə yerl əşə n « » al ə tinin üz ə rin ə qoyub siçan ı n sol düym ə sini s ı xmaq laz ı md ı r. « » i ş ar ə si cari hesablama blokunda ifad ə nin sa ğ ı nda ə ks olunduqdan sonra is ə Enter düym ə sini s ı xmaq laz ı md ı r. Bundan sonra hesablaman ı n n ə tic ə si i ş ar ə nin sa ğ ı nda ə ks olunacaqd ı r. İ fad ə ni simvolik hesablamaq mümkün olmad ı qda « » sa ğ ı nda ifad ə t ə krar ə ks olunur. Avtomatik hesablama rejimind ə s ə n ə din redakt ə si zaman ı d ə yi şə nin qiym ə tind ə v ə ya ifad ə nin yaz ı l ı ş ı nda d ə yi ş iklik olduqda avtomatik olaraq hesablaman ı n n ə tic ə si yenil əşə c ə k. İ fad ə nin hesablanmas ı t ə l ə b olunmad ı qda istifad ə çi kontekst menyunun Disable Evaluation ə mri vasit ə sil ə cari ifad ə üçün hesablama rejimind ə n imtina ed ə bil ə r. Bu zaman dösturun sa ğ yuxar ı küncünd ə qara r ə ngli ni ş an yaran ı r ( şə k.1.3-2). Kontekst menyunun Enable Evaluation ə mrini yerin ə yetirm ə kl ə is ə hesablama rejimind ə n imtina edilmi ş ifad ə üçün hesablama rejimini yenid ə n aktiv etm ə k olar. f sin x ( ) 0 1 x 3  şə k. 1.3-2 İ stifad ə çi yaln ı z özü ist ə diyi vaxt v ə özü ist ə diyi ifad ə v ə ya funksiyalarla hesablama ə m ə liyyat ı aparmaq ist ə dikd ə o, ilk
Image of page 8
Riyazi proqram paketl ə ri 17 önc ə Math menyusuna daxil olub Automatic Calculation ə mrinin sol k ə nar ı ndak ı « » i ş ar ə sini götürm ə kl ə avtomatik hesablama rejimind ə n imtina etm ə lidir. Bundan sonra hesablanacaq ifad ə ni v ə ya funksiyan ı qeyd edib klaviaturan ı n F9 düym ə sini s ı xmal ı v ə ya Math Calculate ə mrini yerin ə yetirm ə lidir. S ə n ə dd ə edilmi ş düz ə li ş l ə ri n ə z ə r ə almaqla yenid ə n hesablamaq üçün is ə Math Calculate Worksheet ə mri yerin ə yetirilm ə lidir. Ə d ə di hesablamalar ı sür ə tl ə ndirm ə k üçün proqramda h ə mçinin hesablaman ı n optimalla ş ma rejimi n ə z ə rd ə tutulmu ş dur. Rejim Math Optimization ə mrini yerin ə yetirm ə kl ə ə yy ə n edilir. Bu rejim mü ə yy ə n olunduqda ifad ə avtomatik olaraq ilk önc ə sad ə l əş ir v ə sonradan hesablama ə m ə liyyat ı yerin ə yetirilir. Sad ə l əş mi ş ifad ə nin sa ğ ı nda q ı rm ı z ı r ə ngli « » i ş ar ə si ə ks olunur. Kursoru ifad ə nin üz ə rin ə qoyub siçan ı n sa ğ düym ə sini s ı xmaqla aç ı lan kontekst menyunun Show Popup ə mrini yerin ə yetirm ə kl ə ı lan p ə nc ə r ə d ə ifad ə nin sad ə l əş mi ş formas ı il ə tan ı ş olmaq olar ( şə k.1.3-3). şə k.1.3-3 İ stifad ə çi h ə mçinin paketd ə n ə z ə rd ə tutulmu ş bir s ı ra standart hesablama parametrl ə rini d ə yi şə bil ə r. Bunun üçün o, Math Options ə mrini yerin ə yetirm ə lidir. Ə mri yerin ə yetirdikd ə 4 bölm ə li p ə nc ə r ə ı l ı r. P ə nc ə r ə nin: Bulit – in Variables bölm ə sind ə vektor v ə matrisl ə r üçün indeksin ba ş lan ğ ı c qiym ə tini ( Origin ), iterasiya v ə limitl ə r F ə sil 1 Mathcad 12 18 üçün x ə tan ı n qiym ə tini (
Image of page 9
Image of page 10

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 83 pages?

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors