[123doc] - chien-luoc-phat-trien-thi-truong-sua-bot-cua-cong-ty-sua-vinamilk.doc

Chiõn lîc pht trión thþ trêng sa bét cña cng

Info icon This preview shows pages 3–6. Sign up to view the full content.

ChiÕn lîc ph¸t triÓn thÞ trêng s÷a bét cña c«ng ty s÷a Vinamilk §êi sèng ngµy cµng cao, nhu cÇu sö dông s÷a còng ngµy cµng t¨ng. V× vËy mµ thÞ trêng s÷a bét cha bao giê l¹i phong phó ®a d¹ng nh hiÖn nay. ThÞ trêng s÷a ®ang cã h¬n 300 s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty lín nh Vinamilk, Dutch Lady, Nutifood ViÖt Nam, Abbott,… Trong ®ã, c¸c lo¹i s÷a cã gi¸ b¸n ®¾t nhÊt lµ s÷a dµnh riªng cho trÎ em, ngêi lín tuæi vµ phô n÷ mang thai lµ nh÷ng lo¹i s÷a ®îc tiªu thô m¹nh nhÊt. Mét chñ cöa hµng ë khu vùc chî B×nh T©y cho biÕt mçi th¸ng cöa hµng nµy b¸n lÎ trªn 30 hép s÷a dµnh cho ngêi lín tuæi, trªn 30 hép s÷a dµnh cho trÎ em, kho¶ng 15 hép s÷a dµnh cho phô n÷ mang thai vµ cho con bó. Søc tiªu thô cña nh÷ng lo¹i s÷a nµy ngµy cµng t¨ng dï gi¸ s÷a còng ngµy cµng cao. Nh÷ng lo¹i s÷a ®Æc biÖt, cã chøa DHA, canxi,… lu«n ®îc ngêi tiªu dïng quan t©m dï cho gi¸ c¶ thêng ®¾t h¬n s¶n phÈm s÷a thêng kho¶ng 10.000®/hép. T©m lý chuéng
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

hµng ngo¹i, nh÷ng bµ mÑ lu«n mong muèn chän lo¹i s÷a tèt nhÊt cho con m×nh, nh÷ng ngêi t×m mua s÷a cho cha mÑ giµ còng muèn chän lo¹i tèt nhÊt dï gi¸ s÷a cã ®¾t ®Õn ®©u. Bªn c¹nh ®ã ngêi tiªu dïng trong níc vÉn cã xu híng lùa chän s÷a nhËp khÈu, víi t©m lý s÷a ngo¹i nhËp tèt h¬n s÷a néi. Trong khi s÷a bét s¶n xuÊt trong níc hoµn toµn dïng nguyªn liÖu nhËp ngo¹i. N¾m b¾t ®îc t©m lý nµy cña ngêi tiªu dïng, c¸c c«ng ty s÷a lu«n tung ra nh÷ng s¶n phÈm míi ®îc bæ sung dìng chÊt míi. Theo nhiÒu chñ cöa hµng b¸n s÷a, cø kho¶ng 3 th¸ng lµ mét lo¹i s÷a míi ®îc ra ®êi víi tªn míi, trong thµnh phÇn cã thªm c¸c chÊt ®Æc biÖt nh canxi, DHA,… hoÆc mang h¬ng tr¸i c©y míi, bao b× míi víi gi¸ cao h¬n s¶n phÈm cò tõ 3 ®Õn 10 ngh×n ®ång. Vµ ngay sau mét lo¹t ch- ¬ng tr×nh qu¶ng c¸o, khuyÕn m·I giíi thiÖu trªn ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng, søc mua ®èi víi c¸c lo¹i s÷a míi l¹i t¨ng lªn. Vinamilk lµ mét c«ng ty s¶n xuÊt s÷a bét trong níc dÉn ®Çu, chiÕm 13,8% thÞ phÇn s÷a bét c¶ níc. Môc tiªu cña C«ng ty Vinamilk lµ tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ cña cæ ®«ng vµ theo ®uæi chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh doanh dùa trªn nh÷ng yÕu tè chñ lùc sau: - Më réng thÞ phÇn t¹i c¸c thÞ trêng hiÖn t¹i vµ c¸c thÞ trêng míi. - Ph¸t triÓn toµn diÖn danh môc c¸c phÈm s÷a nh»m h- íng tíi mét lùc lîng tiªu thô réng lín ®ång thêi më réng sang c¸c s¶n phÈm gi¸ trÞ céng thªm cã tû suÊt lîi nhuËn lín h¬n. - Ph¸t triÓn c¸c dßng s¶n phÈm míi nh»m tho¶ m·n nhiÒu thÞ hiÕu tiªu dïng kh¸c nhau.
Image of page 4
- X©y dùng th¬ng hiÖu.
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17
 • Ms Lisa Foo Chin Yee

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern