Industriella marknader utg\u00f6rs av en bred upps\u00e4ttning olika typer av f\u00f6retag och

Industriella marknader utgörs av en bred

This preview shows page 48 - 51 out of 108 pages.

Industriella marknader utgörs av en bred uppsättning olika typer av företag och organisationer: xStora industriföretag xSmå och mellanstora företag xVårdcentraler och sjukhus xOffentligägd infrastruktur xHandelsföretag xKonsumentmarknader alltmer centrala i att bygga konkurrenskraft Förutom traditionell industriell marknadsföring, B2B (business-to-business), och konsumentmarknadsföring B2C (business-to-consumer) kan konsumenter sälja varor och tjänster till industriella aktörer, C2B. Detta kan t.ex. vara att hyra in en privatfotograf till en fest.
Background image
Marknadsföring kan sedan också rikta in sig på både konsumenter (pull) och till industriella marknader (push). Produkter marknadsförs och säljs då både till återförsäljare och konsumenter samtidigt. Industriella marknader i jämförelse med konsumentmarknader karaktärsdrag, likheter och skillnader Medan konsumentmarknader omfattar alla transaktioner som sker mellan företag och andra organisationer å ena sidan och konsumenter å den andra, omfattar industriella marknader alla transaktioner mellan organisationer i vid bemärkelse. I en sådan definition ingår inte bara företag utan egentligen alla typer av organisationer: offentlig sektor, frivilligorganisationer, icke vinstdrivande företag, fackförbund etc. De huvudsakliga skillnaderna mellan industriella marknader och konsumentmarknader rör marknadsstrukturoch efterfrågemönster, köparenskaraktäroch olikatyperavköpprocesser. Marknadsstruktur och efterfrågemönster På en industriell marknad är köparna färre men beloppen större. Industriella marknader omsätter enorma belopp, Det innebär alltså att den industriella marknaden till sin karaktär skiljer sig från den massmarknad som konsumentmarknaden i allmänhet är. På industriella marknaden känner köpare och säljare ofta en eller flera individer i den organisation som de gör affärer med, vilket möjliggör och gör det lättare att lösa problem. Industriella marknader är också mer geografiskt koncentrerade och en mycket stor andel av transaktionsvolymen sker i storstadsregionerna, medan de ekonomiska aktiviteterna på konsumentmarknader är mer spridd. Härledd efterfrågan På industriella marknader är efterfråganhärleddfrån efterfrågan på slutprodukten. Möjligheterna till att öka sin efterfrågan är därmed begränsad. Liknande är det med marknadskanaler. Ett företag som väljer att sälja genom en viss marknadskanal kommer i besittning av den marknadskanalens konsumenter. Omvänt gäller att om den kanal som ett företag använder tappar marknadsandelar tappar företaget försäljning som det knappast kan ta igen utan att byta marknadskanal.
Background image
Inelastisk efterfrågan Att efterfrågan är härledd förklarar varför industriella marknader kännetecknas av inelastisk efterfrågan, dvs. efterfrågan förändras inte av kortsiktiga prisförändringar.
Background image
Image of page 51

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 108 pages?

 • Spring '17
 • Demografisk omvärld, nya kunder, Ekonomisk omvärld, Ekologisk omvärld, social omvärld, högt kundvärde

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes