Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Rinte copil zentner ș i renaud 2007 camelia liliana

Info icon This preview shows pages 233–235. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
rinte-copil (Zentner ș i Renaud 2007).
Image of page 233

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Camelia-Liliana Pavel 234 Sumarizând, implicarea parental ă în demersul ș colar al copilului este esen ț ial ă ș i prezice în mare m ă sur ă realizarea academic ă a copilului. Chiar dac ă mai intervin ș i al ț i factori în aceast ă ecua ț ie (ca a ș tept ă rile profesorilor sau caracteristicile individuale ale copilului), implicarea p ă rin ț ilor poate juca un rol de mediator în favoarea ș colarului. În absen ț a implic ă rii parentale, rezilien ț a copilului îl poate men ț ine pe un drum pozitiv al realiz ă rii ș colare. În cazul lipsei acesteia, copilul ajunge la insucces ș colar iar urm ă rile sunt vizibile mai ales în plan social. 3.2. Implicarea p ă rin ț ilor în mediul ș colar – modalit ăț i ș i beneficii Consecin ț ele negative pentru copiii ș i adolescen ț ii expu ș i la adversit ăț i ca violen ț a fizic ă , abuzul sexual, abuzul emo ț ional sau a fi martori la violen ț a domestic ă au fost deseori cercetate ș i sunt bine cunoscute de speciali ș ti (Zahradnik, Stewart, O’Connor, Stevens, Ungar & Wekerle 2010). Studiile arat ă c ă ace ș ti copii prezint ă riscul apari ț iei unor rezultate negative în copil ă rie, cu perpetuarea lor la vârsta adult ă . Ca exemplu de rezultate negative asociate cu expunerea la violen ță avem: abandonul ș colar (Kaplow ș i Widom 2007); s ă vâr ș irea de violen ț e (Fang ș i Corso 2008); tulbur ă ri de stres posttraumatic, probleme legate de consumul de alcool (Thornsberry, Ireland ș i Smith 2001) ș i abuzul de droguri ilicite, anxietate depresiv ă ș i tulbur ă ri de conduit ă . Factorul prin care individul are abilitatea de a face fa ță adversit ăț ii este rezilien ț a (Masten ș i Powell 2003). Ș i dac ă în cercet ă rile ini ț iale, aceasta a fost corelat ă exclusiv cu factorii individuali (Kaplan 1999), defini ț iile ulterioare au corelat rezilien ț a atât cu aspectele individuale dar ș i cu cele oferite de mediu (Lerner ș i Benson 2003). Aceast ă rela ț ie apare în sensul c ă mediul (comunit ăț ile) poate negocia resursele de care indivizii au nevoie (ca educa ț ie, siguran ță economic ă , tradi ț ii culturale ș i ad ă post), în timp ce indivizii sunt capabili s ă g ă seasc ă singuri calea spre resursele de care au nevoie (Ungar 2001). Unul dintre factorii protectivi în identificarea rezilien ț ei este suportul social. Prezen ț a acestuia are efecte atât pentru copii cât ș i pentru p ă rin ț ii lor. Suportul social poate fi definit ca informarea ș i comunicarea oferite de o persoan ă care arat ă iubire ș i faptul c ă îi pas ă de ce i se întâmpl ă altcuiva, stimeaz ă ș i valorizeaz ă persoana ș i fa ță de care exist ă acelea ș i „obliga ț ii”. Suportul social poate veni din partea p ă rin ț ilor, so ț ului sau partenerului, rudelor, prietenilor sau din partea unor persoane din comunitate (Rietschlin 1998).
Image of page 234
Image of page 235
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern