År med det formål at give en medarbejder en bøde

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 162 - 165 out of 224 pages.

synet bliver der rejst fem til ti straffesager pr. år med det formål at give en medarbejder en bøde. Arbejdsgiveren skal dog bevise, at der er gjort ”alt” En medarbejder kan kun blive holdt ansvarlig, hvis ar- bejdsgiveren kan dokumentere, at han eller hun har gjort ”alt” for at sikre medarbejderen. Det kan være svært at løfte bevisbyrden. Derfor er der også meget få eksempler på sager, hvor en arbejdsgiver efterfølgende har forsøgt at placere ansvaret på en medarbejder. Der er dog enkelte eksempler, jf. boks 4.2. Omfanget af arbejdsskader kan sandsynligvis blive bragt ned, hvis medarbejderne i højere grad tager et medansvar De fleste medarbejdere følger instruktioner 0 20 40 60 80 Følger instruktioner Følger arbejdsmiljøpolitik Tager ansvar for selv at udføre arbejdet sikkert og sundt Tager ansvar for, at kollegaer arbejder sundt og sikkert Tager initiativer til at forbedre arbejdsmiljøet Andel enige eller helt enige i følgende udsagn om medarbejdernes engagement i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet, pct., 2014
Image of page 162
163 for egen og kollegaers sikkerhed. Boks 4.2 Medarbejderansvar En arbejdsgiver kan blive frifundet, hvis en medarbejder, der har fået relevant oplæring, foretager en unormal eller uhen- sigtsmæssig handling mod bedre vidende. I en konkret sag fra 2014 forsøger en erfaren medarbejder at ryste fastklistret græs af en græsklipper ved at placere græs- klipperen ud over kanten til en skrænt. Græsklipperen og medarbejderen faldt ned ad skråningen, og medarbejderen kom alvorligt til skade. Medarbejderens arbejdsgiver blev tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 45 om forkert anvendelse af teknisk hjæl- pemiddel. Under retssagen forklarede medarbejderen blandt andet, at han havde konkret kendskab til såvel den pågældende maskine som instruktionsbogen, og at han ligeledes var vant til, at der kunne opstå situationer med påklistret græs. Byretten fandt, at der forelå en overtrædelse af arbejdsmiljølo- ven, og dømte arbejdsgiveren til at betale en bøde på 40.000 kr. Denne dom indbragte arbejdsgiveren for Østre Landsret, der ved dom af 21. maj 2014 frifandt arbejdsgiveren. Kilde: Horten (2014).
Image of page 163
164 4.4 Administrative omkostninger kommer i høj grad fra EU 7.000 ansatte bun- det i arbejdsmiljø- administration Arbejdsgiverne bruger hvert år tre mia. kr. på at admini- strere reglerne på arbejdsmiljø- og arbejdsskadeområdet. Det svarer til, at knap 7.000 offentlige og private medar- bejdere er fuldtidsbeskæftiget med administrative for- pligtelser, jf. tabel 4.2. Tabel 4.2 Administrative omkostninger på tre mia. kr. 2013, mio. kr. Private arbejdsgivere Offentlige ar- bejdsgivere I alt Administrative omkostninger som følge af lovgivnin- gen på arbejdsmiljø- og arbejdsskadeområdet 2.020 780 2.800 Administrative omkostninger som følge af Arbejds- tilsynets kontrolbesøg 130 50 180 I alt 2.150 830 2.980 ANM.: Se boks 4.3 for uddybning af beregninger. KILDE: Egne beregninger baseret på Erhvervsstyrelsen (2014), Rambøll (2014), samt Beskæftigelsesmini- steriet (2007).
Image of page 164
Image of page 165

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors