{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

B is necessary to review more information c we must

Info iconThis preview shows pages 118–120. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
(B) is necessary to review more information. (C) we must review much more information. (D) another information must to be reviewed. Phân tích : (A) có 2 ch sai: không dùng many v i information là danh t không ñế m ñượ c và không ñượ c vi ế t là informations . (B) có 1 ch sai vì thi ế u ch ng . (C) ñ úng (D) có 2 ch sai: không dùng another v i danh t không ñế m ñượ c và sau tr ñộ ng t must là ñộ ng t nguyên th không có to . 2. In this country, a growing concern about the possible hazardous effects ofchemical wastes ________ (A) have resulted in a bunch of new laws. (B) has resulted in several new laws. (C) is causing the results of numerous new laws. (D) result in news laws. Phân tích : (A) có 2 ch sai: không dùng ñộ ng t s nhi u have v i ch ng s ít a growing concern và không ñượ c dùng t lóng (slang) bunch of . (B) ñ úng. (C) r ườ m rà. Causing the result of là quá dài dòng. (D) có 2 ch sai: không dùng result ( ñộ ng t s nhi u) v i ch ng là danh t s ít và không ñượ c dùng d ng th c s nhi u c a tính t (vi ế t ñ úng ph i là new laws ). Nh ng t d gây nh m l n ð ó là nh ng t r t d gây nh m l n v cách vi ế t, ng ngh ĩ a, chính t ho c phát âm: angel (N) = thiên th n angle (N) = góc (trong hình h c) cite (V) = trích d n site (N) = ñị a ñ i m, khu ñấ t ( ñể xây d ng). sight (N) = khe ng m, t m ng m; (V) = quang c nh, c nh t ượ ng; (V) = quan sát, nhìn th y dessert (N) = món tráng mi ng
Background image of page 118

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 119 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng desert (N) = sa m c; desert (V) = b , b m c, ñ ào ng ũ later (ADV) = sau ñ ó, r i thì (th ườ ng dùng v i ñộ ng t th i t ươ ng lai) latter (ADJ) = cái th 2, ng ườ i th 2, cái sau, ng ườ i sau. >< the former = cái tr ướ c, ng ườ i tr ướ c. principal (N) = hi u tr ưở ng (tr ườ ng ph thông); (Adj) = chính, ch y ế u. principle (N) = nguyên t c, lu t l affect (V) = tác ñộ ng ñế n effect (N) = nh h ưở ng, hi u qu ; (V) = th c hi n, ñ em l i already (Adv) = ñ ã all ready = t t c ñ ã s n sàng. among (prep) trong s (dùng cho 3 ng ườ i, 3 v t tr lên) between...and gi a...và (ch dùng cho 2 ng ườ i/v t) L ư u ý : between...and c ũ ng còn ñượ c dùng ñể ch v trí chính xác c a m t qu c gia n m gi a nh ng qu c gia khác cho dù là > 2 Vietnam lies between China, Laos and Cambodia.
Background image of page 119
Image of page 120
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}