Rinin simvollarla ə ks olmas ı line h ər bir

This preview shows page 15 - 16 out of 83 pages.

rinin simvollarla ə ks olmas ı ; Line –h ə r bir qrafik ə yrisi üçün x ə ttin stili (solid (bütöv), dot (punktir), dash ( ş trix), dadot ( ş trixpunktir)); Color ə yrinin tipind ə n as ı l ı olaraq h ə r bir qrafik ə yrisi üçün x ə ttin v ə ya nöqt ə l ə rin r ə ngl ə ri; Weight – x ə ttin qal ı nl ı ğ ı ; Type – qiym ə tl ə rin t ə svir formalar ı . Labels bölm ə si qrafik ə s ə rlövh ə v ə koordinat oxlar ı na ad yazmaq üçün istifad ə olunur. Bel ə ki, qrafikin s ə rlövh ə si üçün Title s ə tirind ə , X v ə Y oxlar ı na ni ş anlar yazmaq üçün is ə müvafiq olaraq X-Axis v ə Y-Axis s ə tirl ə rind ə m ə tni daxil etm ə k laz ı md ı r. Qrafikin ad ı n ı n qrafikin yuxar ı hiss ə sind ə ə ks olunmas ı üçün Above , qrafikin a ş a ğ ı s ı hiss ə sind ə ə ks olunmas ı üçün is ə Below variantlar ı ndan birini seçm ə k laz ı md ı r. Avtomatik mü ə yy ə n olunan parametrl ə ri yenid ə n mü ə yy ə n etm ə k üçün is ə Defaults bölm ə sind ə Change to Defaults düym ə sini s ı xmaq kifay ə tdir. Üçölçülü qrafikl ə ri formatla ş d ı rmaq üçün is ə qrafiki qeyd edib siçan ı n sol düym ə sini 2 d ə f ə s ı xmaq v ə ya Format 3-D Plot ə mrini yerin ə yetirm ə k laz ı md ı r. Aç ı lan 3- D Format Plot p ə nc ə r ə sinin General, Axes, Appearance, Lighting, Title, Backplanes, Special, Advanced, QuickPlot Data bölm ə l ə rind ə qrupla ş m ı ş çoxsayl ı parametrl ə r vasit ə sil ə qurulmu ş qrafikin t ə rtibat ı n ı d ə yi ş m ə k olar. Bel ə ki, General bölm ə sinin Display As sah ə sind ə variant düym ə l ə rini seçm ə kl ə qrafikin tipini d ə yi ş m ə k, View sah ə sinin parametrl ə rini d ə yi ş m ə kl ə qrafiki dönd ə rm ə k v ə görünü ş miqyas ı n ı d ə yi ş m ə k, Axes Style sah ə sinin variant düym ə l ə ri vasit ə sil ə koordinat oxlar ı üçün mü ə yy ə n still ə r mü ə yy ə n etm ə k, Frames sah ə sinin F ə sil 1 Mathcad 12 30 parametrl ə ri vasit ə sil ə qrafikin r ə ngli düzbucaql ı ç ə rçiv ə y ə sal ı nmas ı n ı t ə nziml ə m ə k, koordinat f ə zas ı n ı n kub formas ı nda ə ks olunmas ı n ı t ə min etm ə k olar. Axes bölm ə sinin koordinat oxlar ı na uy ğ un bölm ə l ə rind ə müvafiq olaraq koordinat oxlar ı üçün, x ə tl ə rin tipini v ə r ə ngini, şə b ə k ə qiym ə tl ə ri üçün d ə yi ş m ə interval ı n ı , ş kala v ə s. parametrl ə ri d ə yi ş m ə k olar. Appearance bölm ə sind ə s ə th v ə kontur qrafikl ə ri v ə koordinat oxlar ı üçün parametrl ə r, r ə ngl ə m ə parametrl ə rini ə yy ə n etm ə k olar. Backplanes bölm ə si koordinat şə b ə k ə si üçün gizli müst ə vid ə proyeksiyan ı n ə ks olunmas ı n ı t ə nziml ə yir. Special bölm ə sind ə kontur qrafikl ə ri üçün müxt ə lif r ə ng sxeml ə ri v ə s. parametrl ə ri mü ə yy ə n edilir. Advanced bölm ə si il ə qrafik üçün duman effekti v ə s. parametrl ə ri, Title bölm ə sind ə is ə qrafikin s ə rlövh ə sini ə yy ə n etm ə k olar. 1.6 AN İ MAS İ YAlARIN YARADILMASI Praktikada bir s ı ra m ə s ə l ə l ə rin h ə llind ə (m ə s ə l ə n, cismin trayektoriyas ı n ı n öyr ə nil ə msind ə v ə s.) hesablaman ı n n ə tic ə sinin animasiya şə klind ə ə ks olunmas ı na ehtiyac duyulur.
Image of page 15
Image of page 16

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 83 pages?

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors