sigurimet shoqërore dhe shëndetësore tatimi mbi t� ardhurat nga punësimi tatimi

Sigurimet shoqërore dhe shëndetësore tatimi mbi t?

This preview shows page 20 - 22 out of 24 pages.

sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat nga punësimi, tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël etj. Vetëvlerësim dhe vetedeklarim behet edhe për te ardhurat individuale për të cilat nuk është mbajtur tatimi në burim, përfshirë të ardhurat e realizuara jashtë territorit te Republikës se Shqipërisë nga një person i tatueshëm rezident shqiptar. Në këto raste llogaritja dhe deklarimi i detyrimeve tatimore behet nga tatimpaguesi në përputhje me dispozitat e ligjit për tatimin mbi të ardhurat. Parapagimi i detyrimit tatimor, i cili përdoret në rastin e parapagimit të tatimit mbi fitimin gjatë vitit ushtrimor dhe të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, është, gjithashtu, vetëvlerësim tatimor. 2.4.2 Vlerësimet e bëra nga administrata tatimore Administrata tatimore ka autoritetin dhe detyrimin për te mbikëqyrur te gjithë procesin e vlerësimit te detyrimeve tatimore te personave te tatueshëm. Ajo mund te beje një vlerësim te detyrimit tatimor te personit te tatueshëm, ne rastet e mëposhtme : 1. Kur gjate një kontrolli tatimor te kryer ne vend tek personi i tatueshëm, provon se detyrimi tatimor i deklaruar nga ky i fundit është i pasaktë. 2. Kur administrata tatimore vëren se detyrimi tatimor, i dhënë në deklaratën tatimore, është i pasaktë. Në këtë rast vlerësimi tatimor bazohet në informacionin, që përmban deklarata tatimore e tatimpaguesit ose në rezultatet e një kontrolli. 3. Kur personi i tatueshëm nuk ka respektuar detyrimin ligjor për të paraqitur deklaratën tatimore. Në këtë rast, vlerësimi i detyrimit tatimor te tatimpaguesit nga administrata tatimore mund te behet direkt nga zyra, nëpërmjet përdorimit te metodave alternative te vlerësimit tatimor. 4. Kur personi i tatueshëm nuk lejon hyrjen për ushtrimin e kontrollit tatimor te autorizuar. Edhe ne kete rast, vlerësimi tatimor i detyrimit tatimor te tatimpaguesit nga administrata tatimore mund te behet direkt nga zyra, nëpërmjet përdorimit te metodave alternative te vlerësimit tatimor te përcaktuara ne ligj. 20
Image of page 20
5. Kur nuk bashkëpunon me kontrollin tatimor te administratës tatimore dhe nuk ve ne dispozicion te kontrollit, informacionin e kërkuar dhe dokumentet e tjera te nevojshme për llogaritjen e detyrimit te tij tatimor. Vlerësimi i bërë nga administrata tatimore hyn në fuqi 10 ditë kalendarike pas datës kur ky vlerësim është marrë ose konsiderohet të jetë marrë nga tatimpaguesve. Barra e provës për të provuar pasaktësinë e vlerësimeve tatimore të administratës tatimore bie mbi tatimpaguesin. Vlerësimi tatimor i administratës tatimore, i bërë nga zyra bie poshtë dhe anulohet sapo personi i tatueshëm rregullon situatën e tij, duke paraqitur deklaratën apo deklaratat e munguara apo duke lejuar dhe krijuar kushtet e nevojshme për ushtrimin e kontrollit tatimor, mbi bazën e të cilit bëhet vlerësimi i ri tatimor. Vlerësimi tatimor i bërë nga agjenti i mbajtjes së tatimit në burim Nëse detyrimi tatimor mbahet në burim nga një agjent i mbajtjes së tatimit në burim dhe
Image of page 21
Image of page 22

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors