V ề ho ạt động tài chính có thể th ấy

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 65 - 69 out of 113 pages.

V ho ạt động tài chính có thể th ấy dòng tiền thu tài chính xuấ t hi n năm 2013 do doanh nghi p ti ến hành huy động thêm vốn góp từ ch s h ữu để nâng giá trị ngu n v ốn huy động cho công ty và giả m vi c ph thu ộc tài chính từ bên ngoài. Ngoài ra ở các năm dòng thu từ vi c vay v ốn ngân hàng diễn ra đều đặn và đang có xu hƣớ ng gi ảm qua các năm, mộ t ph ần do lãi suất đi vay có xu hƣớng tăng trở l ại vào 2014 - 2015, giá trị d án thi công củ a doanh nghi p gi ảm và doanh nghiệp đã tăng cƣờ ng huy độ ng v n ch s h ữu nên nhu cầu đi vay cũng giảm hơn. Song song vớ i nh n ti n vay t các ngân hàng thì doanh nghiệp cũng phả i ti ến hành chi tr ti n g c vay, vi c chi tr này phù hợ p v i k ế ho ch tr n theo ti ến độ thi công củ a doanh nghi ệp. Năm 2011 vay nhi ều nên số tr n 2012 là khá lớn làm dòng tiề n thu n t ho ạt động tài chính trong năm này bị âm.Các năm sau, đặ c bi ệt là 2013 có sự tăng lên vố n ch s h ữu nên dòng tiền tài chính đạt giá trị dƣơng. T ổng lƣu chuyể n ti n thu ần qua các năm đạt giá trị dƣơng vào 2012 do dòng ti n thu t ho ạt động kinh doanh năm đó lớ n, doanh nghi ệp có nhiề u d án đầu tƣ lớ n, các năm còn lại dòng lƣu chuyể n ti n thu n b âm nhƣng lƣợ ng ti ền tƣơng đƣơng đầ u
Image of page 65

Subscribe to view the full document.

56 k cũng đủ l ớn để trang tr ải đƣợc các khoả n chi c a doanh nghi ệp nên tiề n cu i k v n đả m b ảo đƣợ c kh năng thanh toán. Tóm lại, dòng tiề n t ho ạt độ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p chi ế m t tr ng l n nh t, trong đó chủ y ếu là thu từ bán hàng và cung cấ p d ch v đang có xu hƣớ ng gi m nh ẹ, dòng chi chủ y ếu là trả ti ền hàng cho nhà cung cấp đang có xu hƣớ ng tăng cao làm dòng tiề n thu n t ho ạt độ ng kinh doanh b âm. Dòng tiề n ho ạt độ ng tàichính và hoạt độ n g đầu tƣ chiế m t tr ọng không đáng kể.Tuy nhiên tổng dòng tiề n thu n c a doanh nghi p v ẫn đạt giá trị dƣơng hoặc không bị âm quá nhiều nên tiền và tƣơng đƣơng tiề n cu i k v ẫn dƣơng, đả m b ảo đƣợ c kh năng thanh toán củ a doanh nghi p.
Image of page 66
57 (Ngu ồn: Tác giả t tính toán) B ảng 3.4 Phân tích sự bi ến động dòng tiề n
Image of page 67

Subscribe to view the full document.

58 3.2.4 Phân tích tình hình tài chính thông qua các hệ số tài chính 3.2.4.1 Phân tích công nợ và khả năng thanh toán NHÓM HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN đvt: lần STT Khoản mục Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 1
Image of page 68
Image of page 69
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes