Tính toaùn thieát ke� Töông töï nh� tính toaùn boä truyeàn baùnh raêng thaúng

Tính toaùn thieát ke? töông töï nh? tính

This preview shows page 23 - 26 out of 26 pages.

Tính toaùn thieát keá: Töông töï nhö tính toaùn boä truyeàn baùnh raêng thaúng (8.3), moâ ñun phaùp cuûa baùnh raêng nghieâng: 3 1 1 . ] .[ . . . . 2 bu u m n K y z K M m σ Ψ γ (8.45) trong ñoù:
Image of page 23

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 8. TRUYEÀN ÑOÄNG BAÙNH RAÊNG 182 n m m b 2 = Ψ : heä soá beà roäng baùnh raêng lôùn (baûng 8.6) Baûng 8.6 Trò soá lôùn nhaát cuûa Ψ m Ψ m = b/m Loaïi truyeàn ñoäng Khoâng quaù 45 – 30 Boä truyeàn chính xaùc cao, chòu taûi lôùn; truïc, oå vaø goái ñôõ oå coù ñoä cöùng cao; HB 350 HB > 350 30 – 20 30 -20 Boä truyeà thoâng thöôøng trong hoäp giaûm toác; truïc vaø oå ñôõ töông ñoái cöùng: HB 350 HB > 350 20 –15 Boä truyeàn choã taïo keùm chính xaùc, boä truyeàn hôû laép treân truïc console 15 - 10 y : heä soá daïng raêng (baûng 8.3) theo soá raêng töông z . Trong hai baùnh nhoû vaø baùnh lôùn, coâng thöùc (8.45) ñöôïc tính cho baùnh naøo coù tích y .[ σ ] u nhoû hôn z = z/cos 3 β . K bu = 1,3 ÷ 1,4: heä soá seùt tôùi söï naâng cao ñoä beàn uoán cuûa baùnh raêng nghieâng so vôùi baùnh raêng thaúng. Tính toaùn kieåm tra: Töông töï nhö tính boä truyeàn raêng thaúng, öùng suaát uoán trong caùc baùnh raêng nhoû vaø lôùn: 1 1 2 2 1 1 ] [ . . . . . 2 u bu n u K y z m b K M σ γ = σ (8.46) 2 1 1 2 . u u y y σ = σ (8.47) Kieåm tra quaù taûi cuûa raêng theo uoán töông töï nhö ôû boä truyeàn baùnh raêng thaúng. d) Tính toaùn ñoä beàn boä truyeàn kín baùnh raêng nghieâng: Tính toaùn thieát keá:
Image of page 24
Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 8. TRUYEÀN ÑOÄNG BAÙNH RAÊNG 183 Töông töï nhö ôû boä truyeàn baùnh raêng thaúng, khoaûng caùch taâm giöõa caùc baùnh raêng nghieâng aên khôùp baèng theùp: 3 2 2 . . . . . ] [ 1050000 ). 1 ( bt A tx K n N K i i A Ψ σ + (8.48) trong ñoù: K bt = 1,25 ÷ 1,35 – heä soá tính ñeán söï naâng cao ñoä beàn tieáp xuùc cuûa raêng nghieâng so vôùi raêng thaúng. Tính toaùn kieåm tra: tx bt tx K n N K b i i A ] [ . . . ) 1 ( . 1050000 2 2 3 σ + = σ (8.49) 8.2.3.2 Tính toaùn ñoä beàn baùnh raêng coân, truïc vít, baùnh vít Tham khaûo theâm saùch chuyeân ngaønh. 8.3. TRÌNH TÖÏ THIEÁT KEÁ BOÄ TRUYEÀN BAÙNH RAÊNG Ñeå thieát keá boä truyeàn baùnh raêng caàn bieát tröôùc: - Coâng duïng vaø cheá ñoä laøm vieäc cuûa boä truyeàn. - Coâng suaát. - Soá voøng quay trong moät phuùt cuûa truïc daãn vaø bò daãn (coù khi coøn cho bieát theâm vaät lieäu baùnh raêng, ñieàu kieän cheá taïo). Caàn xaùc ñònh kích thöôùc baùnh raêng, soá raêng, moâ ñun, goùc nghieâng cuûa raêng (ñoái vôùi baùnh raêng nghieâng), khoaûng caùch giöõa hai truïc (ñoái vôùi baùnh raêng noùn thì xaùc ñònh chieàu daøi noùn). Ngoaøi ra, ñeå laøm soá lieäu cho tính truïc, caàn xaùc ñònh löïc taùc duïng leân baùnh raêng.
Image of page 25

Subscribe to view the full document.

Image of page 26
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes