AUDITING - Students - Topic 3 - KSNB [Compatibility Mode]

Kieåm soaùt öùng duïng kieåm soaùt heä

Info iconThis preview shows pages 6–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Kieåm soaùt öùng duïng.- Kieåm soaùt heä thoáng chöùng töø soå saùch keá toaùn.- Pheâ chuaån ñuùng ñaén caùc nghieäp vuï hoaëc hoaït ñoäng. HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 18 Ki ể m Ki ể m soát soát chung chung cho cho toàn toàn h ệ h ệ th ố ng th ố ng x Ch ủ y ế u đố i v ớ i môi tr ườ ng tin h ọ c x Các thí d ụ s Ki ể m soát ph ầ n m ề m s Ki ể m soát truy c ậ p và an toàn s Ki ể m soát ph ầ n c ứ ng Ki ể m soát quá trình x ử lý thông tin HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT 7 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 19 Kieåm soaùt chöùng töø :- Bieåu maãu chöùng töø ñaày ñuû, roõ raøng.- Ñaùnh soá tröôùc lieân tuïc.- Laäp kòp thôøi.- Löu chuyeån chöùng töø khoa hoïc.- Baûo quaûn vaø löu tröõ chöùng töø. Kieåm soaùt soå saùch :- Thieát keá soå saùch.- Ghi cheùp kòp thôøi, chính xaùc.- Baûo quaûn vaø löu tröõ Ki ể m Ki ể m soát soát ứ ng ứ ng d ụ ng d ụ ng: : Ki ể m Ki ể m soát soát ch ứ ng ch ứ ng t ừ t ừ và và s ổ s ổ sách sách Ki ể m soát quá trình x ử lý thông tin HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 20 C ầ n đả m b ả o là t ấ t c ả các nghi ệ p v ụ và ho ạ t độ ng ph ả i đượ c phê chu ẩ n b ở i nhân viên qu ả n lý trong quy ề n h ạ n cho phép.- Phê chu ẩ n chung- Phê chu ẩ n c ụ th ể Ki ể m Ki ể m soát soát ứ ng ứ ng d ụ ng d ụ ng: : Phê Phê chu ẩ n chu ẩ n đ úng đ úng đắ n đắ n các các nghi ệ p nghi ệ p v ụ v ụ Ki ể m soát quá trình x ử lý thông tin HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 21 Thí d ụ v ề phê chu ẩ n nghi ệ p v ụ Phê chu ẩ n chung Phê chu ẩ n c ụ th ể Ban giám đố c ủ y quy ề n cho tr ưở ng phòng kinh doanh xét duy ệ t bán ch ị u cho nh ữ ng hóa đơ n d ướ i 50 tri ệ u đồ ng Giám đố c xét duy ệ t các nghi ệ p v ụ b ấ t th ườ ng và xét duy ệ t bán ch ị u cho nh ữ ng hóa đơ n có s ố ti ề n l ớ n h ơ n 50 tri ệ u đồ ng....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page6 / 19

Kieåm soaùt öùng duïng Kieåm soaùt heä thoáng...

This preview shows document pages 6 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online