AUDITING - Students - Topic 3 - KSNB [Compatibility Mode]

Sö? duïng thieát bò baûo veä thoâng tin ki ể

This preview shows page 8 - 11 out of 19 pages.

Söû duïng thieát bò. Baûo veä thoâng tin. Ki m soát v t ch t HO T ĐỘ NG KI M SOÁT Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 23 Nguyên nhân có th làm s t gi m tính h u hi u c a ho t độ ng ki m soát: -Nhân viên vô ý không tuân th , quên, b t c n trong công viêc - Hành vi c tình vi ph m, tham ô tài s n… Nhân viên ki m tra c n ph i độ c l p v i đố i t ượ ng đượ c ki m tra. Ki m tra độ c l p vi c th c hi n HO T ĐỘ NG KI M SOÁT Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 24 Khoaûn muïc Z KH ZTT 1. Chi phí NVLTT 2. Chi phí NC TT 3. Chi phí SXC 100 40 40 121 42 37 Coäng 180 200 Mua giaù cao barb2right Xem xeùt chính saùch mua haøng Giaù thöïc söï taêng barb2right Xem xeùt laïi giaù baùn AÙp duïng phöông phaùp tính giaù sai barb2right Ñieàu chænh kòp thôøi GIAÙ ? LÖÔÏNG? Söû duïng vöôït ñònh möùc barb2right Quy ñònh thöôûng, phaït Maùy moùc hö hoûng barb2right Söûa chöõa kòp thôøi Ghi cheùp sai barb2right Ñieàu chænh kòp thôøi BAÙO CAÙO GIAÙ THAØNH THAÙNG 4/2004 HO T ĐỘ NG KI M SOÁT Phân tích và rà soát
Image of page 8

Subscribe to view the full document.

9 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 25 Muïc ñích Phaùt hieän caùc bieán ñoäng baát thöôøng, xaùc ñònh nguyeân nhaân, xöû lyù kòp thôøi Phöông phaùp Ñoái chieáu ñònh kyø toång hôïp va ø chi tieát, thöïc teá vaø keá hoaïch, kyø naøy vaø kyø tröôùc Phân tích và rà soát HO T ĐỘ NG KI M SOÁT Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 26 BP baùn haøng BP mua haøng BP nhaân söï BP keá toaùn Ban Giaùm ñoác THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 27 - Thông tin là nh ng tin t c c n thi ế t cho ng ườ i s d ng. - Truy n thông là truy n đư a tin t c đế n đố i t ượ ng s d ng. (Bao g m thông tin xu t phát t bên trong và bên ngoài đơ n v ) Truy n thông đ úng đố i t ượ ng và k p th i THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG
Image of page 9
10 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 28 Phân h h th ng thông tin k ế toán Muïc tieâu ñoái vôùi heä thoáng keá toaùn : Coâng cuï trong heä thoáng keá toaùn : + Chöùng töø, soå saùch, baùo caùo. + Heä thoáng taøi khoaûn, phöông phaùp vaø sô ñoà haïch toaùn. - Ñuùng kyø. - Trình baøy. - Khai baùo. - Coù thaät. - Ñaày ñuû. - Ñaùnh giaù THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 29 ª Muïc ñích : Nhaèm ñaùnh giaù chaát löôïng cuûa HTKSNB vaø ñieàu chænh cho phuø hôïp. ª Coù hai loaïi giaùm saùt : head2right Giaùm saùt thöôøng xuyeân.
Image of page 10

Subscribe to view the full document.

Image of page 11
 • Fall '12
 • DVHGiang

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern