năng phòng ệ � � � ả ch ng các cu c t n công Vi c đánh gi� thông qua ch t l ng

Năng phòng ệ ? ? ? ả ch ng các cu c t n

This preview shows page 4 - 8 out of 17 pages.

năng phòng ch ng các cu c t n công… Vi c đánh giá thông qua ch t l ng ATTT ho c s ượ l ng các thi t b an ninh, b o m t trên h th ng. Tuy nhiên đánh giá s l ng ượ ế ố ượ thi t b có th d n đ n ng nh n r ng h th ng đã an toàn, nên ki m tra c th ế ế
Image of page 4

Subscribe to view the full document.

b ng cách cho đi m đ an toàn/b o m t. Bên c nh đó theo các chuyên gia v ATTT, con ng i là m t xích y u nh t trong ườ ế h th ng thông tin doanh nghi p. Các DN l i th ng thi u quan tâm đ n nh c ườ ế ế ượ đi m này. Nh ng thói quen s d ng webmail (Gmail, Yahoo! Mail), ng d ng nh n tin nh YM, MSN… cũng có th t o ra nh ng l h ng b o m t. ư ể ạ 2. TH C TR NG V V N Đ B O V THÔNG TIN DOANH NGHI P T I VI T NAM VÀ TH GI I: 2.1 Th c tr ng: 2.1.1. Doanh nghi p Vi t Nam Nhìn l i tình hình an toàn thông tin trong 6 tháng đ u năm 2017 Có th th y r ng các s li u th ng kê tính đ n tháng 7/2017, có t ng c ng ế 6.303 v t n công m ng trong 6 tháng đ u năm 2017. Vi t Nam gi m 25 b c, ụ ấ x p h ng 100/193 v kh năng đ m b o an ninh trên th gi i. Tháng 12, Vi t ế ế Nam h ng ch u mã đ c đào Bitcoin lây lan h n 23.000 máy tính. Thi t h i ghi ơ nh n t các v vi c này cũng tăng 18,27% so v i 2016, ch m m c 12.300 t đ ng. Sang năm 2018, Vi t Nam ti p t c l p top 5 qu c gia b t n công DDoS ế ị ấ nhi u nh t, theo Kaspersky Lab, khi có t i 170 website b t n công ch trong tu n ị ấ ngh l T t Nguyên Đán. ỉ ễ ế Ngoài ra, m t báo cáo khác là “Báo cáo t ng h p k t ế qu đi u tra, đánh giá th c tr ng an toàn thông tin (ATTT) t i Vi t Nam năm 2017” đ c Hi p h i An toàn thông tin Vi t Nam (VNISA) công b m i đây cho ượ th y, ch s ATTT năm 2017 c a các doanh nghi p là 54,2%. Ch s này th p ỉ ố ỉ ố h n so v i ch s ATTT nói chung năm 2016, đ c bi t là các doanh nghi p nh ơ ỉ ố và v a có ch s r t th p. ỉ ố ấ S li u đánh giá ch s ATTT năm 2017 c a các doanh nghi p Vi t Nam ỉ ố đ c th hi n nh hình 1 d i đây: ượ ư ướ
Image of page 5
Hình 1 Theo đó, ch s ATTT cho các doanh nghi p năm 2017 ỉ ố là 54,2%. C th , ch s ỉ ố ATTT cho kh i doanh nghi p ho t đ ng trong lĩnh v c ngân hàng tài chính là 59,9%, cao h n m c trung bình c a toàn kh i doanh nghi p. ơ
Image of page 6

Subscribe to view the full document.

Hình 2: Ch s ATTT năm 2017 phân chia theo vùng mi n ỉ ố Đ i v i các doanh nghi p v a và nh (DNVVN), đ c phân chia theo vùng ượ mi n (Hình 2), ch s ATTT c
Image of page 7
Image of page 8
 • Winter '17
 • WELCH, IVO

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes