Course Hero Logo

Årsagen til godet ikke er eksluderbart er forskernes

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 3 pages.

fælles ressource, altså godet er ikke eksluderbart, men rivaliserende. Årsagen til godet ikke er eksluderbart, er forskernes formular for opskriften er kendt for alle, og ikke noget hemmeligt, da det kræver Eli Lilly har patent. Derimod er godet rivaliserende fra producentens side af, da jo større udbuddet af dens slags medicin er, vil prisen alt andet lige falde. 2.2I den ovenstående figur ses markedet markeret som en kasse under LRMC, hvor vi kan aflæse henholdsvis ligevægtspris og ligevægtsmængde. Incitamentet for dette tilfælde at P = MC, hvis den
Frederik HøeghHold 3ØPAoptimale profit skal findes. Dermed må ligevægtsprisen være 100, og ligevægtsmængden være 20. 2.3Profitten er her markeret som en rektangel formet figur, under LRAC og over LRMC kurven. Angiv og begrund, hvorvidt følgende udsagn er korrekt:2.3 Find profitten for Eli Lilly. Vil Eli Lilly vælge at udvikle og producere Prozac under disse betingelser? Forklar.Det kan ikke betale sig.Antag, at regeringen giver Eli Lilly patentrettigheder for Prozac, hvilket gør dem til den eneste sælger af Prozac på markedet. 2.4 Hvilket slags gode er Prozac, når Eli Lilly har patent på produktion og salg af varen?Privat gode, grundet eksluderbar

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 3 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture