Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Ă spunsurilor la boal ă acest model prive ş te

Info icon This preview shows pages 202–204. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ă spunsurilor la boal ă . Acest model prive ş te comportamentul rela ţ ionat cu starea de s ă n ă tate ş i boal ă ca un proces repetitiv, prin care individul integreaz ă informa ţ ia primit ă de la stimuli interni ş i externi în structurile cognitive existente, cu scopul de a ghida comportamentul de coping, ale c ă rui rezultate sunt evaluate, iar evaluarea este utilizat ă pentru reestimarea interpret ă rii bolii ş i pentru planificarea modalit ăţ ilor viitoare de coping. Acesta este un model atât al lu ă rii de decizii, deoarece el consider ă individul ca solu ț ionând activ probleme, comportamentul s ă u reflectând încercarea de a- ș i explica starea de s ă n ă tate ş i boal ă ş i de a reduce discrepan ţ a dintre starea actual ă (boal ă ) ş i cea ideal ă (s ă n ă tate); dar este ş i un model al schemelor cognitive deoarece consider ă comportamentul individului ca depinzând de reprezentarea mintal ă pe care acesta o are despre boal ă , respectiv s ă n ă tate, despre modalit ăţ ile prin care poate interveni în direc ţ ia atingerii st ă rii de s ă n ă tate ideal ă , despre mecanismele de coping ş i modalit ăţ ile de adaptare la boal ă . Modelul autoregl ă rii propus de Leventhal, Nerenz ş i Steele (1984) descrie trei stadii recursive care regleaz ă comportamentul. Aceste stadii sunt: a) reprezentarea cognitiv ă a bolii – ale c ă rei comportamente sunt: identitate, cauze, consecin ţ e, evolu ţ ie în timp, controlabilitate/curabilitate; b) coping-ul - care presupune diferite modalit ăţ i adoptate de individ pentru a face fa ţă bolii; c) evaluarea – individul apeleaz ă la diverse criterii pentru a evalua eficien ţ a ac ţ iunilor de coping; în func ţ ie de aceste rezultate el determin ă modific ă rile la nivelul stadiilor anterioare. Acest model prezint ă dou ă caracteristici esen ţ iale: persoanele sunt privite ca participan ţ i activi la acumularea ş i procesarea informa ţ iilor referitoare la boal ă ş i reprezent ă rile cognitive au un important rol în selectarea modalit ăţ ilor de coping care vor servi individului. Primele cercet ă ri care s-au ocupat de studiul reprezent ă rilor mintale ale bolii au fost realizate de c ă tre Leventhal ş i colegii s ă i (1984) pe dou ă popula ţ ii distincte ca severitate a bolii – pacien ţ i cu hipertensiune arterial ă ş i cancer. Ei identific ă patru componente structurale de baz ă :
Image of page 202

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     203 a. identitatea – bolile pot fi identificate la un nivel abstract prin etichete (de exemplu: cancer, atac de inim ă etc.) ş i la un nivel concret prin semne ş i simptome (dureri de cap, grea ţă etc.); b. consecin ţ e – se refer ă la rezultatele a ș teptate ale bolii sau ale tratamentului ş i la efectele acestora asupra pacientului (consecin ţ e fizice, sociale, emo ţ ionale ş i economice ale bolii); c. cauze – cuprind diverse cauze percepute ale bolii, de exemplu: factori genetici, de mediu, propriul comportament, stres etc.;
Image of page 203
Image of page 204
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern