X0 xn 5 01 1 v 01 load x0 v 1 v score xn y y d t y y

This preview shows page 34 - 37 out of 83 pages.

x0 0  xn 5  0.1  0 1  v 0 0.1  load x0 v ( ) 1 v 0  score xn y ( ) y 0 0  D t y ( ) y 1 2 y 1 y 0 0 2  S sbval v x0 xn D load score ( )  S 12.511 1.151 Çat ı ş mayan şə rt t ə yin edildikd ə n sonra Ko ş i m ə s ə l ə sinin h ə lli üçün n ə z ə rd ə tutulmu ş funksiyalardan biri, m ə s ə l ə n Rkfixed funksiyas ı n ı t ə tbiq etm ə kl ə (1.12-2)-(1.12-3) m ə s ə l ə sinin h ə llini tapmaq olar ( şə k.1.12-6).
Image of page 34
Riyazi proqram paketl ə ri 69 y 1 S 0  Z rkfixed y x0 xn 500 D ( )  Z 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2.511 0.031 1.391 2.395 0.063 1.779 2.268 0.094 2.162 2.129 0.126 2.541 1.979 0.157 2.914 1.819 0.188 3.283 1.648 0.22 3.646 1.466 0.251 4.003 1.275 0.283 4.355 1.073 0.314 4.699 0.862 0.346 5.037 0.642 0.377 5.368 0.412 0.408 5.691 0.174 0.44 6.007 9.927 0.471 6.315 9.671 şə k.1.12-6 S ə rh ə d şə rti mür ə kk ə b formada verildikd ə yuxar ı da qeyd olunan üsulu t ə tbiq etm ə k mümkün olmur. Bu halda s ə rh ə d m ə s ə l ə sinin h ə lli sonlu f ə rql ə r üsulu il ə h ə ll oluna bil ə r [5]. 1.13 XÜSUS İ TÖR Ə M Ə L İ D İ FERENS İ AL T Ə NL İ KL Ə R İ N H Ə LL İ Xüsusi tör ə m ə li diferensial t ə nlikl ə rin h ə ll üsullar ı ndan biri şə b ə k ə üsuludur. Üsulu t ə tbiq etdikd ə , ilk önc ə h ə llin F ə sil 1 Mathcad 12 70 axtar ı ld ı ğ ı oblast ı paralel düz x ə ttl ə rl ə şə b ə k ə l ə r ə bölüb, m ə s ə linin t ə qribi h ə llini şə b ə k ə nin düyün nöqt ə l ə rind ə tapmaq laz ı md ı r. Bunun üçün t ə nlikd ə (x,y) nöqt ə sini , i i x y düyün nöqt ə sil ə v ə bu nöqt ə l ə rd ə tör ə m ə l ə ri uy ğ un sonlu f ə rql ə rl ə 1 ə v ə z edib, al ı nan f ə rq t ə nlikl ə r sistemini h ə ll etm ə k laz ı md ı r 2 . Şə b ə k ə üsulunu bax ı lan m ə s ə l ə l ə rin h ə ll ə rinin varl ı ğ ı n ı v ə yegan ə liyini f ə rz etm ə kl ə hiperbolik, parabolik v ə elliptik tip t ə nlikl ə r ə t ə tbiq ed ə k. Hiperbolik tip t ə nlik Misal kimi dal ğ a t ə nliyi üçün qar ı ş ı q m ə s ə l ə y ə baxaq: 2 2 2 2 2 1 t u v x u , 50 sin ) 0 , ( x x u 0 ) 0 , ( x u t , s x 0 (1.13-1) 0 ) , ( ) 0 , ( s t u t u T ə nliy ə , ba ş lan ğ ı c v ə s ə rh ə d şə rtl ə rin ə a ş kar sonlu f ə rql ə r sxemini t ə tbiq edib, qrupla ş d ı rma apard ı qdan sonra bax ı lan m ə s ə l ə a ş a ğ ı dak ı t ə nlikl ə r sisteminin h ə llin ə g ə tirilir: 1 , , , 1 , , 1 2 2 1 , 2 2 j i j i j i j i j i j i u u u u u h v u m i u u i u i i i , 0 , 50 sin 0 , 1 , 0 , , (1.13-2) n j u u j n j , 0 0 , , 0 2 v a v ə 2 h k q ə bul ed ə r ə k, (1.13-2) sistemini Mathcad -da matrisl ə r c ə bri üçün n ə z ə rd ə tutulmu ş vasit ə l ə rl ə h ə ll edib, n ə tic ə ni c ə dv ə l şə klind ə ə ks etdirm ə k olar ( şə k.1.13-1). 1 M ə s ə l ə nin qoyulu ş ndan as ı l ı olaraq müxt ə lif f ə rq sxeml ə rini [5 ] t ə tbiq etm ə k olar. 2 F ə rq t ə nlikl ə r sisteminin h ə lli m ə s ə l ə nin şə b ə k ə nin düyün nöqt ə l ə rind ə t ə qribi h ə lli hesab edilir.
Image of page 35
Riyazi proqram paketl ə ri 71 n 20  m 100  i 0 m   j 0 n   u i 0 sin i 50  u i 1 u i 0  u 0 j 0  u m j 0  a 1  k 0.02  i 1 m 1   j 1 n 1   u i j 1 a 2 u i 1 j 2 u i j u i 1 j 2 u i j u i j 1  u 13 14 15 16 17 18 19 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 -0.841 -1.085 -0.261 0.858 1.169 0.325 -0.886 -0.792 -1.065 -0.293 0.804 1.151 0.365 -0.827 -0.74 -1.04 -0.325 0.747 1.129 0.404 -0.764 -0.686 -1.012 -0.355 0.687 1.102 0.442 -0.698 -0.628 -0.979 -0.383 0.624 1.07 0.477 -0.629 -0.569 -0.942 -0.41 0.559 1.035 0.511 -0.558 -0.507 -0.902 -0.436 0.492 0.995 0.543 -0.484 -0.443 -0.858 -0.46 0.423 0.952 0.573 -0.409 -0.377 -0.811 -0.482 0.352 0.904 0.6 -0.332 -0.31 -0.761 -0.502 0.279 0.853 0.625 -0.253 -0.241 -0.708 -0.52 0.206 0.799 0.648
Image of page 36
Image of page 37

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 83 pages?

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors