Course Hero Logo

Offentlig forbrugsefterspørgsel og skatter i 2 og

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 6 - 10 out of 15 pages.

Offentlig forbrugsefterspørgsel og skatter. I 2.- og sidste orden bestemmes N, der altså direktebliver påvirket af de fem variable fra 1.orden og den sidste parameter g.Modellen er fuldstændig da der er lige mange endogene variable som der er ligninger. Det erklart at denne model angiver en økonomi på kort sigt, da det kan ses, at priserne er eksogene,hvilket indikerer faste priser. Der er heller ikke klassisk dikotomi, da de nominelle variablenetop påvirker de reale.3.Illustrer i et Y-PE-diagram, hvordan virksomhedernes lagertilpasning sikrer,at planlagte udgifter bliver identiske med faktiske udgifter i ligevægt. Fortolk.For at redegøre for, hvilken størrelse virksomhedernes lagertilpasning er, inddrages ligning 1.Denne udtrykker den planlagte udgift til varer og tjenesteydelser.ligning 3 viser at den planlagte udgift er lig den faktiske udgift til varer og tjenesteydelser ogdermed er lagerinvesteringer lig 0altså ingen lagerinvesteringer. Men antages det atvirksomhedernes lagerinvesteringer ikke er 0, kan den faktiske udgift skrives således ved atindsætte ligning 2 og ligning 4 i ligning 1, hvor= lagerinvesteringerne.
7Ved at kombinere ligning 1 og den overstående ligning for udgiften kan vi finde detkeynesianske krydsPE = Y er en ret linje med en hældning på 45 grader.Hvis der er et uplanlagt fald i virksomhedens lager vil dette resultere i at lønningerne stigermod ligevægten, ligeledes vil en uplanlagt stigningen i virksomhedens lager få indkomsterne tilat falde mod ligevægten.I denne models ligevægt måeftersom dette er punktet hvor de 2 linjer krydser4.Anvend relationerne (1)-(4) til at udlede et udtryk for IS-kurven (r somfunktion af Y) samt relationerne (5) og (6) til at udlede et udtryk for LM-kurven (ligeledes r som funktion af Y). Illustrer IS-kurven og LM-kurven i et Y-r-diagram.IS-kurven har vi fundet i opgave 3Dernæst substitueres ligning 2 og 4 ind i ligning 1 således at den er udtrykt på følgende vis:
8Denne indtegnes ligesom i forrige opgave for tilpasningen mod ligevægt og da fås.Dertil kan IS-kurven udledes med r som funktion af Y. Dette illustreres i nedenstående Y-r-diagram.Det fremgår dermed at investeringerne afhænger negativt af realrenten. Derfor må en ændring iinvesteringen resultere i et fald i realrenten, altså vil virksomhederne øge deresinvesteringerne. Ved vi dermed at der kan udledes en stigning i investeringen ved et fald irealrenten. Dette vil altså sige at renten falder og investeringer stiger, hvilket fører til atvirksomhedernes varelager falder. Dette resulterer i at de forventede udgifter PE (Vare og
9Tjenesteydelser) og udgifterne til Y (De faktiske udgifter til produktion) vil stigeMatematisk kan IS-kurven skrives på følgende måde:)For at IS-kurven udtrykkes for r som funktion af Y bliver ligning sådanne:)Hermed ses det tydeligt at IS-Kurven er en relation mellem de to endogene variable y og rDernæst finder vi LM-kurven. Denne er et grafisk udtryk for pengemarkedet. Ligning 5 angiver

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 15 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture