TTPT_final.docx

? ễ ? ứ ? ấ ệ nhi u nguy c đe d a đ n vi

This preview shows page 6 - 8 out of 46 pages.

ế nhi u nguy c đe d a đ n vi c phát tri n kinh t xã h i và đ m b o qu c ơ ế ế phòng, an ninh. Nguy c an ninh m ng và b o m t an toàn thông tin (ATTT) ơ t i các doanh nghi p trên th tr ng đang m c báo đ ng khi tình tr ng b ườ hacker, virus, malware t n công khi n d li u b xóa, thông tin b đánh c p, ế b theo dõi, m t quy n b o hành, lây truy n virus sang máy tính khác,… liên t c gia tăng không ng ng, gây ra h u qu và thi t h i vô cùng l n v kinh t , uy tín cho doanh nghi p v lâu dài. ế S v t n công, xâm nh p h th ng thông tin đang gia tăng m c ụ ấ báo đ ng v s l ng, đa d ng v hình th c, tinh vi v công ngh tr thành ề ố ượ m i đe d a đ i v i an ninh m ng đòi h i nh ng n l c phòng ch ng m nh ỗ ự m h n n a cho ho t đ ng thông tin trên toàn c u. An ninh m ng t i Vi t ơ Nam hi n đang tr thành đ tài nóng sau hàng lo t các cu c t n công r m r vào các website t i Vi t Nam k t cu i tháng 8 đ n tháng 10 v a qua. ể ừ ế Thi t h i v tài chính có th th ng kê đ c lên t i hàng ch c t ượ đ ng, nh ng nh ng thi t h i vô hình thì l n h n r t nhi u, đó là s m t uy ư ơ tín, m t lòng tin c a đ i tác, khách hàng vào h t ng CNTT c a các doanh ạ ầ nghi p, và lo ng i c a khách hàng v vi c thông tin cá nhân hay thông tin nh y c m có th b đánh c p. M t ví d minh h a là cu c t n công đ c cho là có ch đích, quy ượ mô l n và s l ng t n công r t chuyên nghi p nh m vào m t lo t các ượ website l n s d ng trung tâm d li u c a công ty C ph n Truy n thông Vi t Nam (VCCorp) trong 5 ngày t 13-18/10/2014 v a qua đã gây thi t h i lên đ n 20-30 t đ ng cho b n thân VCCorp và các doanh nghi p đ i tác… ế M t trong s nh ng nguyên nhân chính gây ra các nguy c m t an ơ toàn đó là xu t phát t các l h ng b o m t trên n n ng d ng web đã t o đ ng vào đ k t n công vào sâu đ c các h th ng tr ng y u c a doanh ườ ẻ ấ ượ ế nghi p, chính ph ,… V y làm sao đ tìm ra nguyên nhân và phân tích đ c ượ đi m y u c a các h th ng máy ch web? ế iii
Image of page 6

Subscribe to view the full document.

Đ làm rõ đ c v n đ trên nhóm đã quy t đ nh th c hi n đ tài ượ ế Nghiên c u k thu t đi u tra phát hi n t n công web”.
Image of page 7
Image of page 8
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern