Ngu phap hay

Lưu ý khi nói đến một b

Info iconThis preview shows pages 12–15. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lưu ý: khi nói đến một bộ phận của thân thể đừng để thiếu tính từ sở hữu. Ví dụ: Chúng ta phải nói: We eat with our mouth. (Chúng ta ăn bằng miệng của chúng ta) Chứ không nói: We eat with the mouth
Background image of page 12

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Đại từ (Pronoun) ~[Part 1]~ I. Các loại đại từ Đại từ (pronoun) là từ dùng thay cho một danh từ. Đại từ có thể được chia thành 8 loại: 1. Đại từ nhân xưng (personal pronouns) 2. Đại từ sở hữu (possessive pronouns) 3. Đại từ phản thân (reflexive pronouns) 4. Đại từ chỉ định (demonstrative pronouns) 5. Đại từ nghi vấn (interrogative pronouns) 6. Đại từ bất định (indefinite pronouns) 7. Đại từ quan hệ (relative pronouns) 8. Đại từ phân biệt (distributive pronouns) II. Đại từ nhân xưng (Personal Pronouns) Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu trước hết về các đại từ nhân xưng. Đại từ nhân xưng là những từ dùng để xưng hô khi nói chuyện với nhau. Trong tiếng Việt có nhiều đại từ và cách sử dụng chúng cũng rất phong phú. Nhưng trong tiếng Anh cũng như hầu hết các ngoại ngữ chỉ có một số các đại từ cơ bản. Các đại từ nhân xưng (Personal Pronouns) được chia làm 3 ngôi: Ngôi thứ nhất: dùng cho người nói tự xưng hô (tôi, chúng tôi,…) Ngôi thứ hai: dùng để gọi người đang tiếp xúc với mình (anh, bạn, mày,…) Ngôi thứ ba: dùng để chỉ một đối tượng khác ngoài hai đối tượng đang tiếp xúc với nhau (anh ta, bà ta, hắn, nó,…) Mỗi ngôi lại được phân thành số ít và số nhiều. Số ít để chỉ một đối tượng. Số nhiều để chỉ nhiều đối tượng. Các pronoun trong tiếng Anh bao gồm: Số ít I You He, She, It Số nhiều We You They I /ai/ : tôi, tao,… You /ju/ : anh, bạn, các anh, các bạn. Khi dùng ở số nhiều hay số ít đều viết là you. He /hi/ : anh ta, ông ta, nó,… She /Si/ : cô ta, bà ta, chị ta, nó,… It /it/ : nó. It thường chỉ dùng để chỉ đồ vật We /wi/ : chúng tôi, chúng ta,… They /5ei/ : họ, chúng nó,… Các động từ trong câu luôn luôn phải phù hợp với các đại từ của nó. Cách sử dụng động từ cho hòa hợp với chủ từ gọi là chia động từ. Trước hết ta tìm hiểu cách chia động từ TO BE.
Background image of page 13
TO BE (thì, là, ở) I_______ am He _____ is She_____is It _______is We _____are You _____are They_____ are Như vậy ta thấy to be có 3 biến thể : am, is và are. Người ta cũng sử dụng cách viết tắt sau: I am _______ I’m You are ____ You’re He is _______He’s She is ______She’s It is _________It’s We are ______We’re III. Đạ i t quan h [/COLOR][/B][/FONT] (relative pronouns) Đại từ quan hệ có 3 chức năng ngữ pháp chính trong một câu:
Background image of page 14

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 15
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page12 / 25

Lưu ý khi nói đến một b

This preview shows document pages 12 - 15. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online